Årsstämma 2021

Årsstämman i Oncopeptides AB (publ) ägde rum onsdagen den 26 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som rådde till följd av covid-19-pandemin genomfördes Oncopeptides årsstämma genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde inte rum; det blev alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Dokument relaterade till årsstämman finner du nedan.