Extra Bolagsstämma 2017

Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org.nr 556596-6438, kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas i bolagets lokaler på Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm, måndagen den 6 februari 2017 kl. 09.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta vid stämman ska

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 31 januari 2017; och

(ii) senast samma dag (31 januari 2017) ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget, antingen skriftligen till Oncopeptides AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm eller via e-post till birgitta.stahl@oncopeptides.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före avstämningsdagen den 31 januari 2017, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig och daterad fullmakt, undertecknad i original. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida oncopeptides.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. Godkännande av dagordning;
  4. Val av en eller två justeringspersoner;
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  6. Beslut om ändring av gränserna för antalet styrelseledamöter i bolagsordningen;
  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av ny styrelseledamot;
  8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 6

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen, varigenom lydelsen i paragraf 6 ändras från ”Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter” till ”Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter”.

Styrelsens förslag till bolagsordningsändring ska vara villkorat av bolagsstämmans beslut om nyval av styrelseledamot.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen, bestående av Staffan Lindstrand (ordförande) nominerad av HealthCap VI L.P., Nina Rawal nominerad av Stiftelsen Industrifonden samt styrelsens ordförande Alan Hulme, har presenterat följande förslag till beslut.

Punkt 1

Valberedningen föreslår att Jakob Lindberg väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7

Styrelsen består för närvarande av följande sju ordinarie ledamöter (utan suppleanter): Alan Hulme (ordförande), Jonas Brambeck, Johan Christenson, Luigi Costa, Ulf Jungnelius, Per Samuelsson och Olof Tydén.

Valberedningen föreslår att Cecilia Daun Wennborg väljs till ny ordinarie ledamot och att styrelsen således ska bestå av åtta ledamöter (utan suppleanter) för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om ny föreslagen ledamot

Cecilia Daun Wennborg föddes 1963. Hon har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

Cecilia Daun Wennborg har omfattande erfarenhet av styrelsearbete i såväl privata som publika bolag och är styrelseledamot i Atvexa AB, Bravida Holding AB, Getinge AB, Hotel Diplomat AB, ICA Gruppen AB, Loomis AB, Sophiahemmet AB/IF och Oxfam Sverige. De senaste fem åren har hon även varit styrelseledamot i AB Svensk Bilprovning, Carnegie Fonder AB, Eniro AB, Ikano Bank AB (publ), Kvinvest AB och Proffice AB. Vidare har hon följande arbetslivserfarenhet: Vice VD Ambea AB, VD Carema Vård och Omsorg AB, CFO Ambea AB och Carema Vård och Omsorg AB, tillförordnad VD Skandiabanken, Sverigechef Skandia, VD SkandiaLink Livförsäkrings AB.

Cecilia Daun Wennborg utför inte något arbete för bolaget eller dess dotterbolag. Hon innehar inga av aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.

Cecilia Daun Wennborg är bosatt i Sverige. Hon är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Övrigt

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar av styrelsen och verkställande direktören vid bolagsstämman enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Fullständiga förslag till beslut framgår ovan och kommer dessutom att hållas tillgängliga på bolagets kontor samt tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på bolagets hemsida (oncopeptides.se) och framläggas på stämman.
_______________
Stockholm i januari 2017
Styrelsen för Oncopeptides AB (publ)