Extra Bolagsstämma 2020

Extra bolagsstämman i Oncopeptides AB (publ) ägde rum fredagen den 4 december 2020.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes den extra bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler, det var alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Protokoll samt övriga dokument relaterade till årsstämman finner du nedan.