Valberedning 2019

Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Oncopeptides AB (publ) som antogs på årsstämman den 17 maj 2018 ska valberedningen inför årsstämman 2019 utgöras av representanter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 28 september samt av styrelsens ordförande.

Sedan valberedningens sammansättning fastställts meddelade Oncopeptides idag att valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 55 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation i slutet av september.

  • Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap VI L.P.
  • David Sonnek, utsedd av Stiftelsen Industrifonden
  • Max Mitteregger, utsedda av GLADIATOR
  • Per Wold-Olsen, styrelsens ordförande

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida, www.oncopeptides.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att sända e-mail till info@oncopeptides.com (rubrik ”Oncopeptides valberedning”) eller via brev till:
Oncopeptides AB (publ), Att: Oncopeptides valberedning, Luntmakargatan 46, SE-111 37 Stockholm, Sverige.
Eventuella förslag måste vara valberedningen tillhanda senast den 2 april 2019 för att ingå i kallelsen och dagordningen för årsstämman.

För mer information, kontakta:

Staffan Lindstrand, Ordförande i Oncopeptides AB’s valberedning utsedd av HealthCap VI L.P.
E-post: staffan.lindstrand@healthcap.eu