Valberedning 2021

Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Oncopeptides AB (publ) ska valberedningen inför årsstämman 2021 utgöras av representanter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september samt av styrelsens ordförande.

Sedan valberedningens sammansättning fastställts meddelade Oncopeptides idag att valberedningen inför årsstämman 2021 består av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 34 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation i slutet av september.

  • Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap VI L.P.
  • Patrik Sobocki, utsedd av Stiftelsen Industrifonden
  • Ulrik Grönvall, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Per Wold-Olsen, styrelsens ordförande