Artikel med explorativ alkylator-refraktär subgruppsanalys från Oncopeptides OCEAN-studie som observerar längre PFS och OS i melflufen jämfört med pomalidomid publicerad i European Journal of Hematology

Stockholm – 17 november 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att en ny artikel som analyserar vetenskapliga data om melflufen, marknadsförd i Europa som Pepaxti, har publicerats i European Journal of Haematology, en internationell tidskrift för spridande av forskning inom hematologi. Resultaten visar fortsatt på effektivitet och en konsekvent säkerhetsprofil hos patienter med alkylator-refraktär sjukdom.

Artikeln, ”Melflufen i relapserande/refraktärt multipelt myelom refraktärt mot tidigare alkylerare: en subgruppsanalys av OCEAN-studien” beskriver en post-hoc explorativ analys där 153 patienter som var refraktära mot tidigare alkylerare i OCEAN-studien utvärderades. Bland fynden visar studien att den observerade median-progressionsfria överlevnaden, PFS, och total överlevnad, OS, var längre i melflufenarmen än i jämförelsearmen i subgruppen av patienter som antingen inte hade någon tidigare autolog stamcellstransplantation (ASCT) eller en progressionsfri period efter ASCT på minst 36 månader. Resultaten tyder på att melflufen är säkert och effektivt hos dessa patienter med alkylerarrefraktär sjukdom, vilket tyder på en differentierad aktivitet jämfört med andra alkylatorer.

Hela artikeln finns att läsa här.

Fas 3 OCEAN-studien är en global, randomiserad, head-to-head, öppen studie som utvärderar effektiviteten och säkerheten av melflufen och dexametason, jämfört med pomalidomid och dexametason hos patienter med relapserande, refraktärt multipelt myelom och som fått 2-4 tidigare terapier.

”Den här artikeln är ytterligare ett exempel på hur OCEAN-studien dokumenterar att melflufen är väl positionerat för att möta det höga otillfredsställda medicinska behovet bland äldre patienter som lider av relapserande, refraktärt multipelt myelom”, säger Stefan Norin, Chief Medical Officer på Oncopeptides. ”Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att ytterligare kommunicera till vetenskapssamfundet den ökade effektivitet, säkerhet och livskvalitet som melflufen ger patienter.”

Frågor och svar för investerare

Vad är detta?

Oncopeptides, liksom de flesta andra bioteknikföretag som bedriver medicinsk forskning, publicerar då och då medicinsk data i etablerade publikationer, såsom European Journal of Haematology, eller på medicinska kongresser. Dessa artiklar och presentationer riktar sig i första hand till forskare och läkare.

Artikeln som refereras till ovan hänvisar till en klinisk studie av effekten av melflufen i kombination med andra läkemedel hos patienter som lider av multipelt myelom.

Vad betyder denna data för läkare?

Denna artikel inkluderar en post-hoc-analys som innebär att datan är explorativ, men ger vägledning för läkare om den möjliga effektiviteten och säkerheten hos Pepaxti i patienter som inte längre svarar på andra alkylerare. Detta är viktigt bevis för att illustrera skillnaden mellan Pepaxti och konventionella alkylerare.

Vad är medicinska publikationer?

Med medicinska publikationer menas skriftliga dokument som presenterar forskningsresultat, fallstudier, recensioner och annan vetenskaplig information inom det medicinska området. De publiceras ofta i vetenskapliga tidskrifter efter att ha genomgått en omfattande peer-review-process.

Varför är de viktiga för ett biotechbolag som Oncopeptides?

Medicinska publikationer hjälper till att etablera trovärdighet, främja transparens och tillhandahålla värdefulla bevis för effektiviteten och säkerheten av behandlingar eller interventioner. Genom att dela forskningsrön och kliniska erfarenheter kan företag bidra till den bredare medicinska kunskapsbasen och påverka patientvård och branschstandarder.

Påverkar dessa publikationer produktutvecklingen?

Data från forskning och kliniska prövningar kan påverka utvecklingen av nya läkemedel eller nya indikationer för befintliga läkemedel. De kan också ge vägledning inför framtida forskningsprojekt.

Hur använder vårdpersonal dessa publikationer?

Läkare och andra forskare förlitar sig på medicinska publikationer för att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen, innovativa tekniker och bästa praxis. Denna kunskap hjälper dem att fatta välgrundade beslut om patientvård och behandlingsval.

Kan allmänheten få tillgång till dessa publikationer?

Det beror på publikationen. Medan många medicinska tidskrifter kräver prenumerationer, finns det tidskrifter och resurser med öppen tillgång där forskning är fritt tillgänglig. European Journal of Hematology innehåller en blandning av gratis och betalda artiklar, varav denna är gratis.

Varför är peer-review-processen i medicinska publikationer avgörande?

Peer-review säkerställer att forskningen som presenteras i publikationen är av hög kvalitet, vetenskapligt välgrundad och opartisk. Experter på området utvärderar forskningen, vilket bidrar till att upprätthålla trovärdigheten och trovärdigheten hos resultaten.

Hur gynnar medicinska publikationer patienter?

Genom att driva framsteg inom medicinsk vetenskap spelar dessa publikationer en roll i utvecklingen av nyare, säkrare och mer effektiva behandlingar. När biotechbolag som Oncopeptides delar sina resultat påskyndas spridningen av viktig information vilket i slutändan kan leda till bättre patientresultat.

Var kan jag hitta mer information?

Artikeln finns tillgänglig via denna länk.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta David Augustsson, IR- och kommunikationschef på david.augustsson@oncopeptides.com.