16 maj 2024

Oncopeptides presenterar nya data som belyser behandlingsfördelarna med Pepaxti i högriskpatienter med multipelt myelom vid COMy-kongressen

Oncopeptides meddelar idag att nya vetenskapliga data för melflufen, marknadsfört som Pepaxti i Europa, har accepterats vid den 10:e årliga World Congress on Controversies in Multiple Myeloma (COMy), som hålls den 23-26 maj. Studien, som publicerats av ett team från institutioner över hela Europa, däribland Würzburgs universitet och Institutet för molekylärmedicin i Finland, fokuserar på effekten av melflufen och visar lovande resultat för läkemedlet vid behandling av patienter med en särskilt utmanande form av multipelt myelom.

Studien kommer att presenteras för kongressdeltagarna genom en muntlig presentation online den 26 maj. Presentationen hålls av Caroline Heckman, från Institutet för molekylärmedicin i Finland, Helsinki Institute of Life Science, iCAN Digital Precision Cancer Medicine Flagship vid Helsingfors universitet.

Multipelt myelom kan vara särskilt svårt att behandla hos patienter som har specifika genetiska mutationer eller deletioner, såsom del(17p) och/eller mutationer i TP53-genen. Dessa genetiska egenskaper är förknippade med en sämre prognos och kortare överlevnad.

Forskningsresultaten tyder på att melflufen är effektivare än traditionella alkylerande medel och orsakar DNA-skador och främjar döden av cancerceller som saknar ett funktionellt så kallat p53-protein, vilket är ett vanligt problem i högriskfall av multipelt myelom. Studien belyste också signifikanta förändringar i genuttryck som förstärker läkemedlets inverkan på cancerceller. Vidare uppvisade patienter med den genetiska avvikelsen del(17p) som behandlades med melflufen och dexametason en längre progressionsfri överlevnad och högre total responsfrekvens jämfört med de som behandlades med pomalidomid och dexametason i OP-103 OCEAN-studien.

”Dessa fynd visar på potentialen hos melflufen som ett värdefullt behandlingsalternativ för patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom, och det är uppmuntrande att se att melflufen har potential att stödja patienter som uppvisar genetiska högriskprofiler”, säger Stefan Norin, Chief Medical Officer på Oncopeptides. ”Studien understryker det pågående behovet av terapier som tar itu med de specifika utmaningar som genetiska variationer i cancerbehandling innebär.”

Utöver ovan nämnda presentation kommer två posters presenteras på kongressen. Den första postern presenterar ”The effect of transplant status on exposure-adjusted AE rates in melflufen-treated RRMM patients in a pooled safety population from 4 studies”, och den andra beskriver tidigare presenterade resultat gällande de långsiktiga resultaten från OCEAN-studien.

 

Frågor och svar för investerare

Vad är det här?

Oncopeptides meddelar att nya data för melflufen (Pepaxti) visar dess effekt vid behandling av multipelt myelom med hög risk och visar förbättrad progressionsfri överlevnad och svarsfrekvens hos patienter jämfört med traditionella behandlingar.

Resultaten kommer presenteras vid den 10:e årliga världskongressen om kontroverser vid multipelt myelom och belyser melflufens potential som en värdefull behandling för patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom med utmanande genetiska profiler.

Vad är en affisch?

En poster är ett medel för akademisk kommunikation som gör det möjligt för forskare, akademiker och kliniker att presentera sina forskningsresultat eller kliniska fallrapporter i ett visuellt och kortfattat format. Posters används vid medicinska konferenser som en form av vetenskaplig produktion vid sidan av muntliga presentationer och publicerade sammanfattningar.

Postern är vanligtvis utformad för att passa ett specifikt storlekskrav och visas på ett anvisat område under konferensen. Deltagarna kan titta på affischerna i lugn och ro, och det finns ofta dedikerade sessioner när författarna står vid sin affisch för att diskutera sitt arbete med andra konferensdeltagare.

De främsta fördelarna med en posterpresentation är möjligheten till personlig interaktion och detaljerad diskussion med intresserade kollegor, och chansen att få feedback och eventuellt bilda samarbeten.

Kommer postern eller presentationen att vara tillgänglig för allmänheten?

Ja, presentationen kommer att vara tillgänglig för alla anmälda deltagare. Registreringen är gratis. Dessutom kommer två posters att presenteras på kongressen. Den första postern presenterar ”The effect of transplant status on exposure-adjusted AE rates in melflufen-treated RRMM patients in a pooled safety population from 4 studies”, och den andra postern beskriver tidigare presenterade resultat om de långsiktiga resultaten från OCEAN-studien.