Oncopeptides publicerar artikel om NK-stimulerare i New Biotechnology

12 september, 2023

En ny artikel, som beskriver en uppsättning affibody-baserade NK-stimulerare som använder B-cellsmognadsantigen (BCMA) som modellantigen för att adressera multipelt myelom, har publicerats online inför novembernumret av New Biotechnology, den officiella tidningen för European Federation of Biotechnology (EFB). Artikeln finner bland annat att dubbla engagerare är effektiva för att aktivera vilande NK-celler och inducera BCMA-beroende dödande av MM-celler.

Oncopeptides har utvecklat en patentskyddad teknologiplattform för små, polypeptidbaserade NK-stimulerare, SPiKE. I september 2022 erhöll bolaget ett forskningsanslag från Vinnova för att utveckla en ny, liten, syntetisk polypeptid, OP-X, och bekräfta det prekliniska konceptet för behandling av multipelt myelom. Substansen är en NK-cellstimulerande immunterapi, med mycket bra vävnadspenetration och aktivering av immunceller, samt har en stor potential att stärka aktiveringen av NK-celler inom flertalet onkologiska områden.

Läs artikeln via denna länk.

 

Frågor och svar

Vad är detta?

Oncopeptides, liksom de flesta andra biotechbolag som bedriver medicinsk forskning, publicerar då och då medicinsk data i etablerade publikationer, som New Biotechnology, eller på medicinska kongresser. Dessa artiklar och presentationer riktar sig i första hand till medicinsk personal.

Den ovan refererade artikeln beskriver substanser som stimulerar NK-celler att döda tumörceller som uppvisar ett visst protein på cellytan. Dessa substanser utgör en ny klass av NK-cell-stimulerare då de består av domäner som kallas affibodies. Substanserna är relativt små och uppvisar god vävnadspenetration.

Vad är SPiKe-plattformen?

Oncopeptides har utvecklat en patentskyddad teknologiplattform för små, polypeptidbaserade NK-stimulerare, SPiKE. I september 2022 erhöll bolaget ett forskningsanslag från Vinnova för att utveckla en ny, liten, syntetisk polypeptid, OP-X, och bekräfta det prekliniska konceptet för behandling av multipelt myelom. Substansen är en NK-cellstimulerande immunterapi, med mycket bra vävnadspenetration och aktivering av immunceller, samt har en stor potential att stärka aktiveringen av NK-celler inom flertalet onkologiska områden.

När NK ENGAGE-projektet slutförs kommer den ledande substansen utvärderas i en ny preklinisk modell. Data som genereras inom projektet gör det möjligt för oss att utföra avslutande prekliniska studier, inklusive studier för att förbereda klinisk utveckling, samt senare starta klinisk utveckling.

Projektet har fått ett ekonomiskt bidrag från Eurostars 3-programmet, det samfinansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram ”Horizon Europe” och drivs av ett internationellt forskningskonsortium. Detta består av Department of Cancer Immunology vid Oslo Universitetssjukhus, Norge, Pharmatest Services Ltd i Turku, Finland, och Oncopeptides, tillsammans med samarbetspartnern Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH) där teknologin har sitt ursprung.

Vad är medicinska publikationer?

Med medicinska publikationer menas skriftliga dokument som presenterar forskningsresultat, fallstudier, recensioner och annan vetenskaplig information inom det medicinska området. De publiceras ofta i vetenskapliga tidskrifter efter att ha genomgått en omfattande peer-review-process.

Varför är de viktiga för ett företag som Oncopeptides?

Medicinska publikationer hjälper till att etablera trovärdighet, främja transparens och tillhandahålla värdefulla bevis för effektiviteten och säkerheten av behandlingar eller interventioner. Genom att dela forskningsrön och kliniska erfarenheter kan företag bidra till den bredare medicinska kunskapsbasen och påverka patientvård och branschstandarder.

Påverkar dessa publikationer produktutvecklingen?

Data från forskning och kliniska prövningar kan påverka utvecklingen av nya läkemedel eller nya indikationer för befintliga läkemedel. De kan också ge vägledning inför framtida forskningsprojekt.

Hur använder vårdpersonal dessa publikationer?

Vårdpersonal förlitar sig på medicinska publikationer för att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen, innovativa tekniker och bästa praxis. Denna kunskap hjälper dem att fatta välgrundade beslut om patientvård och behandlingsval.

Kan allmänheten få tillgång till dessa publikationer?

När det gäller New Biotechnology är det en så kallad open source-publikation och är öppen för allmänheten. Medan många medicinska tidskrifter kräver prenumerationer, finns det tidskrifter och resurser med öppen tillgång där forskningsresultat är fritt tillgängliga.

Varför är peer-review-processen i medicinska publikationer avgörande?

Peer-review säkerställer att forskningen som presenteras i publikationen är av hög kvalitet, vetenskapligt välgrundad och opartisk. Experter på området utvärderar forskningen, vilket bidrar till att upprätthålla trovärdigheten och trovärdigheten hos resultaten.

Hur gynnar medicinska publikationer patienter?

Genom att driva framsteg inom medicinsk vetenskap spelar dessa publikationer en roll i utvecklingen av nyare, säkrare och mer effektiva behandlingar. När biotechbolag som Oncopeptides delar sina resultat påskyndas spridningen av viktig information vilket i slutändan kan leda till bättre patientresultat.

Var kan jag hitta mer information?

Artikeln är tillgänglig via denna länk. För frågor, kontakta David Augustsson, Director of Corporate Affairs, david.augustsson@oncopeptides.com.