Oncopeptides publicerar två artiklar med resultat från studierna ANCHOR och LIGHTHOUSE i Haematologica

4 september, 2023

Stockholm – 4 september 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att nya vetenskapliga data om melflufen, marknadsfört i Europa som Pepaxti, har publicerats i Haematologica, en publikation som rapporterar om viktiga resultat inom hematologi. Den publicerade datan från studierna ANCHOR och LIGHTHOUSE ger ytterligare vetenskapligt stöd för de kliniska fördelarna med melflufen och dexametason i kombination med daratumumab eller bortezomib vid relapsande, refraktärt, multipelt myelom (RRMM).

ANCHOR-studien är en fas 1/2 multicenterstudie som utvärderar säkerhet och effekt av melflufen plus dexametason i kombination med antingen daratumumab eller bortezomib hos patienter med RRMM. Studien inleddes i april 2018 och rekryterade 56 patienter. Utifrån datan i studien fastställdes melflufen 30 mg som den rekommenderade dosen i kombination med dexametason och daratumumab eller bortezomib för framtida studier i RRMM. Hela artikeln finns tillgänglig här.

LIGHTHOUSE-studien utvärderade melflufen plus daratumumab och dexametason jämfört med daratumumab med dexametason som stöd hos patienter med RRMM som är refraktära mot ett immunmodulerande medel och en proteasomhämmare eller som hade fått ≥3 tidigare behandlingslinjer inklusive ett immunmodulerande medel och en proteasomhämmare. Studien inkluderade av 54 patienter och uppnådde sitt primära effektmått trots att den avslutades i förtid. Den kommer till slutsatsen att melflufen plus daratumumab och dexametason visade förbättrad progressionsfri överlevnad (HR 0,18 [0,05-0,65], p=0,0032). Data för OS, overall survival, var omogen (HR 0,47 [0,09-2,57], p=0,37). Säkerhetsprofilen var jämförbar med tidigare publicerade melflufenstudier. Hela artikeln finns tillgänglig här.

”Våra ANCHOR- och LIGHTHOUSE studier ger ytterligare stöd för melflufens effektivitet vid relapsande, refraktärt, multipelt myelom”, säger Stefan Norin, Chief Medical Officer på Oncopeptides. ”Melflufen fortsätter utvecklas till ett allt viktigare behandlingsalternativ för patienter i Europa, och de omfattande data som dessa två studier givit kommer utgöra en värdefull grund för förståelsen av kombinationer som inkluderar melflufen”.

Frågor och svar för investerare

Vad är detta?

Oncopeptides, liksom de flesta andra biotechbolag som bedriver medicinsk forskning, publicerar då och då medicinsk data i etablerade publikationer, som Haematologica, eller på medicinska kongresser. Dessa artiklar och presentationer riktar sig i första hand till medicinsk personal.

De två ovan refererade artiklarna refererar till två kliniska studier av effekten av melflufen i kombination med andra läkemedel hos patienter som lider av multipelt myelom.

Vad är medicinska publikationer?

Med medicinska publikationer menas skriftliga dokument som presenterar forskningsresultat, fallstudier, recensioner och annan vetenskaplig information inom det medicinska området. De publiceras ofta i vetenskapliga tidskrifter efter att ha genomgått en omfattande peer-review-process.

Varför är de viktiga för ett företag som Oncopeptides?

Medicinska publikationer hjälper till att etablera trovärdighet, främja transparens och tillhandahålla värdefulla bevis för effektiviteten och säkerheten av behandlingar eller interventioner. Genom att dela forskningsrön och kliniska erfarenheter kan företag bidra till den bredare medicinska kunskapsbasen och påverka patientvård och branschstandarder.

Påverkar dessa publikationer produktutvecklingen?

Data från forskning och kliniska prövningar kan påverka utvecklingen av nya läkemedel eller nya indikationer för befintliga läkemedel. De kan också ge vägledning inför framtida forskningsprojekt.

Hur använder vårdpersonal dessa publikationer?

Vårdpersonal förlitar sig på medicinska publikationer för att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen, innovativa tekniker och bästa praxis. Denna kunskap hjälper dem att fatta välgrundade beslut om patientvård och behandlingsval.

Kan allmänheten få tillgång till dessa publikationer?

När det gäller Haematologica ägs den av en ideell organisation och är öppen för allmänheten. Medan många medicinska tidskrifter kräver prenumerationer, finns det tidskrifter och resurser med öppen tillgång där forskningsresultat är fritt tillgängliga.

Varför är peer-review-processen i medicinska publikationer avgörande?

Peer-review säkerställer att forskningen som presenteras i publikationen är av hög kvalitet, vetenskapligt välgrundad och opartisk. Experter på området utvärderar forskningen, vilket bidrar till att upprätthålla trovärdigheten och trovärdigheten hos resultaten.

Hur gynnar medicinska publikationer patienter?

Genom att driva framsteg inom medicinsk vetenskap spelar dessa publikationer en roll i utvecklingen av nyare, säkrare och mer effektiva behandlingar. När biotechbolag som Oncopeptides delar sina resultat påskyndas spridningen av viktig information vilket i slutändan kan leda till bättre patientresultat.

Var kan jag hitta mer information?

Båda artiklarna är offentligt tillgängliga via dessa länkar.

https://haematologica.org/article/view/haematol.2023.283490

Ladda ner som PDF

 

https://haematologica.org/article/view/haematol.2023.283509

Ladda ner som PDF

För detaljerade frågor om studierna, vänligen maila David Augustsson, Director of Corporate Affairs på david.augustsson@oncopeptides.com