Två unika teknologiplattformar

PDC – En sann innovation

PDC-baserade substanser har satts samman för att möjliggöra en effektiv distribution, ett brett terapeutiskt fönster, samt en optimerad risk-nyttaprofil. PDC har designats runt två komponenter: en peptidbärare och ett alkylerande cellgift. PDC-substanserna är fettlösliga vilket möjliggör en snabb distribution in i cellen. Peptidbäraren utnyttjar den förhöjda metabolismen hos cancerceller för att hydrolysera PDC till aktiva vattenlösliga metaboliter. Detta leder till en anrikning i cancerceller.

Melflufen – Den första PDC:n med alkylerande cellgift

Melflufen är den första PDC:n med ett alkylerande cellgift. Läkemedlet utnyttjar peptidaser och esteraser som är överuttryckta i multipelt myelomceller, för att frisätta ett cellgift inne i cellerna, skada DNA och döda cancerceller.

OPDC3 – Nästa generations PDC

OPDC3 genomgår nu toxikologiska studier. Substansen består av en peptidbärare och alkylerande cellgift som riktar sig mot cancerceller. Den har ökad selektivitet och endast en begränsad mängd cellgift lämnar cancercellen. Detta leder till en snabb anrikning av det alkylerande cellgiftet i cancercellinjer och kan resultera i begränsad toxicitet för normala celler. Dessa unika egenskaper skulle kunna leda till ett potentiellt effektivt och vältolererat behandlingsalternativ. Detta behöver utvärderas ytterligare i kliniska studier.

SPiKE teknologiplattform

Oncopeptides har utvecklat en patentskyddad teknologiplattform för små, polypeptidbaserade NK-stimulerare, SPiKE. I september 2022 erhöll bolaget ett forskningsanslag från Vinnova för att utveckla en ny, liten, syntetisk polypeptid, OP-X, och bekräfta det prekliniska konceptet för behandling av multipelt myelom. Substansen är en NK-cellstimulerande immunterapi, med mycket bra vävnadspenetration och aktivering av immunceller, samt har en stor potential att stärka aktiveringen av NK-celler inom flertalet onkologiska områden.

När NK ENGAGE-projektet slutförs kommer den ledande substansen utvärderas i en ny preklinisk modell. Data som genereras inom projektet gör det möjligt för oss att utföra avslutande prekliniska studier, inklusive studier för att förbereda klinisk utveckling, samt senare starta klinisk utveckling.

Projektet har fått ett ekonomiskt bidrag från Eurostars 3-programmet, det samfinansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram ”Horizon Europe” och drivs av ett internationellt forskningskonsortium. Detta består av Department of Cancer Immunology vid Oslo Universitetssjukhus, Norge, Pharmatest Services Ltd i Turku, Finland, och Oncopeptides, tillsammans med samarbetspartnern Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH) där teknologin har sitt ursprung.

Image saying "Co-funded by the European Union"