Ansvarsfriskrivning

På grund av legala restriktioner är åtkomsten till den här delen av webbplatsen begränsad. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

VIKTIG INFORMATION

På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning, publicering eller distribution skulle vara olaglig. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter det här kan innebära. Vänligen tryck här för att åter-vända till startsidan.

Viktig information

Informationen häri är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser. Åtkomst till information och dokumentation på den här delen av webbplatsen är begränsad av legala restriktioner. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

 

Informationen på denna del av Oncopeptides AB (publ):s (”Bolagets”) webbplats är (a) inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och (b) utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

 

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte regi-strerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securi-ties Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte om-fattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samt-liga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapper-na har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värde-papperslagstiftning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydaf-rika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd, och därför får inte värdepappren erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd.

 

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplatser kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan informat-ion och dokument. Alla personer som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av Bola-gets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller be-stämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

 

Om du inte har tillåtelse att ha åtkomst till informationen och dokumentationen på den här webbplatsen, eller vid tvivel om du har sådan tillåtelse, vänligen lämna denna webb-plats.

 

Jag intygar därför att:

 1. Jag är bosatt och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore och Sydafrika;
 2. Jag är behörig att få åtkomst till informationen och dokumentationen på denna del av webbplatsen utan att vara föremål för någon juridisk begränsning och utan att Bolaget måste vidta ytterligare åtgärder;
 3. Jag kommer inte att överföra eller på annat sätt skicka någon information på den här webbplatsen till publikationer med allmän cirkulering i USA; och
 4. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.
13 mars 2024

Oncopeptides genomför företrädesemission

Oncopeptides AB meddelade nyligen att styrelsen har beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 300 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Om du vill veta mer kan du läsa följande information:

 • Klicka här för att komma till webbsidan för nyemissionen.
 • Klicka här för att läsa pressmeddelandet om slutgiltigt utfall i den fullt garanterade företrädesemissionen, som publicerades den 6 maj 2024
 • Klicka här för att läsa pressmeddelandet om att prospektet avseende företrädesemissionen finns tillgängligt, som publicerades den 17 april 2024.
 • Klicka här för att läsa pressmeddelandet om slutliga villkor för den fullt garanterade företrädesemissionen, som publicerades den 8 april 2024
 • Klicka här för att läsa pressmeddelandet om företrädesemission, som publicerades den 13 mars 2024.
 • Klicka här för att se investerarpresskonferensen som följde meddelandet om företrädesemission.
 • Se Oncopeptalks samt frågor och svar för investerare nedan.

Oncopeptalks

Hör Sofia Heigis, vd, och Henrik Bergentoft, CFO, berätta om varför Oncopeptides genomför en nyemission, vart pengarna ska gå, vad en företrädesemission egentligen är och vad du som nuvarande eller potentiell aktieägare bör tänka på.

Frågor och svar för investerare

Vad är detta?

Oncopeptides har gått ut med att man genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor med stöd av våra större aktieägare. Vi gör den då vi har ett behov av kapital för att ta oss fram till 2026, då vi räknar med att vara lönsamma.

Vad kommer pengarna att användas till?

För den som följt oss på senaste tiden är det förhoppningsvis tydligt att vårt absoluta fokus ligger på kommersialiseringen i Europa, och det är också dit pengarna kommer att gå.

Utöver det kommer vi också att fortsätta driva utvecklingen av vår pipeline framåt, medan vi också fortsätter arbeta för att finna marknader utanför Europa för Pepaxti, det är dock inget som driver särskilt mycket kostnader då vi arbetar mot partnerskap.

Vad innebär en företrädesemission?

En företrädesemission är ett sätt för ett bolag att ta in mer pengar genom att sälja fler aktier, med företräde till nuvarande aktieägare. Tanken är lite som en ”första tjing” för de som redan har investerat i företaget.

För att göra det rättvist baseras chansen att köpa på hur många aktier man redan äger. Om du till exempel äger 10% av företaget, får du chansen att köpa 10% av de nya aktierna först. Detta ger nuvarande ägare en chans att inte få sin andel utspädd, det vill säga att deras ägande inte minskar i procent eftersom det finns fler aktier tillgängliga efter emissionen.

För att försäkra sig om att nyemissionen blir framgångsrik sätts emissionskursen under nuvarande aktiekurs. Existerande aktieägare får därmed en ”rabatt” på de nyemitterade aktierna. En aktieägare kan välja mellan att antingen delta i nyemissionen eller att sälja teckningsrätterna. I annat fall går ”rabatten”, skillnaden mellan aktiekursen och emissionskursen, förlorad. Väljer aktieägaren att inte teckna sig för nyemissionen minskar också ägarandelen i bolaget.

Hur påverkar emissionen mitt nuvarande ägande?

Förutsatt att en aktieägare väljer att teckna sig för emissionen kommer ägandet att bestå med samma procentuella andel som tidigare av bolagets samtliga aktier.

Vad är teckningskursen för nya aktier?

De slutliga villkoren för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och antal nyemitterade aktier kommer beslutas av styrelsen senast fem vardagar före avstämningsdagen för företrädesemissionen och sedan offentliggöras i ett prospekt. Prospektet är tänkt att offentliggöras 17 april.

Hur bestäms teckningskursen?

Teckningskursen vid en nyemission bestäms genom en kombination av flera faktorer, däribland marknadens värdering och efterfrågan från investerare.

Varför är inte villkoren för emissionen tillgängliga ännu?

Det korta svaret att vi vill låta marknaden ha en hand med i prissättningen av aktien. Detta är ett vanligt upplägg där det exakta priset för att delta i företrädesemissionen sätts först närmare inpå den extra bolagsstämman och när teckningsperioden ska inledas. Anledningen är att vi vill att rabatten blir lagom stor för emissionen och det kan man bedöma med större säkerhet närmare inpå att transaktionen ska genomföras.

För att försäkra sig om att nyemissionen blir framgångsrik sätts emissionskursen typiskt sett under nuvarande aktiekurs, d.v.s. existerande aktieägare får därmed en ”rabatt” på de nyemitterade aktierna. En aktieägare kan välja mellan att antingen delta i nyemissionen eller att sälja teckningsrätterna. I annat fall går ”rabatten”, skillnaden mellan aktiekursen och emissionskursen, förlorad. Väljer aktieägaren att inte teckna sig för nyemissionen minskar också ägarandelen i bolaget.

Kommer det finnas möjlighet att sälja mina teckningsrätter/att köpa fler teckningsrätter?

Ja – det kommer gå att handla med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm mellan den 19 april och 29 april.

Vad händer om jag inte väljer att teckna mig för mina rättigheter?

Existerande aktieägare bör, om de inte väljer att teckna sig, sälja sina teckningsrätter före den 29 april då värdet i rätterna annars går förlorat.

Hur har bolagets ledning positionerat sig i emissionen? Kommer de att delta?

Den stora merparten av bolagets ledning har åtagit sig att delta i emissionen.

Vad är en stamaktie? Har jag det?

Ja, alla vanliga aktieägare har vad som brukar kallas stamaktie.

Vad är en BTA?

I sammanhanget av en företrädesemission står BTA för ”Betald Tecknad Aktie”. När en investerare väljer att delta i en företrädesemission och tecknar sig för nya aktier, kan det dröja en tid innan de nya aktierna är registrerade hos Bolagsverket och investeraren formellt blir registrerad som ägare av aktierna. Under denna period, mellan betalning och registrering, erhåller investeraren BTAs som ett bevis på att aktierna har tecknats och betalats, men ännu inte registrerats.

BTAer ger investeraren en rättighet att i framtiden erhålla de faktiska aktierna. Dessa betalda och tecknade aktier kommer att handlas på börsen mellan 19 april och 13 maj, vilket ger investerarna möjlighet att köpa eller sälja sina BTAer innan de omvandlas till vanliga aktier, efter att emissionen har registrerats och aktierna blivit utgivna. Detta sker för att ge likviditet och flexibilitet för de som deltar i emissionen.

När kommer prospekt att publiceras?

Ett prospekt med de slutliga villkoren för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och antal nyemitterade aktier kommer att offentliggöras den 17 april.

Var kan jag hitta mer information och detaljer om företrädesemissionen?

Inför eventuella investeringsbeslut hänvisas först och främst till det prospekt som kommer att godkännas och offentliggöras med anledning av företrädesemissionen och finnas tillgängligt på vår hemsida, under Investerare. Du kan även ta kontakt med bolagets IR-chef David Augustsson.