Pressmeddelande

ABG Sundal Collier AB utnyttjar övertilldelningsoption avseende 977 906 aktier i Oncopeptides AB (publ)

mars 24, 2017

DETTA MEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I ELLER DISTRIBUERAS INOM ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER JAPAN.

Vidare meddelas att stabiliseringsåtgärder har utförts i Oncopeptides AB (publ)s aktier på Nasdaq Stockholm. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

Som tidigare offentliggjorts har ABG Sundal Collier AB (”ABGSC”) varit stabiliseringsansvarigt i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier i Oncopeptides AB (publ) (“Oncopeptides” eller ”Bolaget”)och noteringen på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”) och ABGSC har såsom stabiliseringsansvarig kunnat genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under perioden som började på första dagen för handel i aktierna (den 22 februari 2017) på Nasdaq Stockholm och avslutades 30 kalenderdagar därefter (den 24 mars 2017) (”Stabiliseringsperioden”). ABGSC har dock inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och all stabilisering har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Inga transaktioner har genomförts i syfte att stödja marknadspriset på aktierna till pris som är högre än priset i Erbjudandet.

I syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har Bolaget, på begäran av ABGSC och Carnegie Investment Bank AB (”Joint Global Coordinators”), åtagit sig att emittera ytterligare högst 2 119 565 nya aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet. Joint Global Coordinators meddelar nu att övertilldelningsoptionen avseende 977 906 nyemitterade aktier har utnyttjats.

Bolaget kommer därmed att tillföras ytterligare cirka 45 miljoner SEK, vilket medför att Bolaget tillförts totalt cirka 695 miljoner SEK genom Erbjudandet, före emissionskostnader. Efter registrering av de nya aktier som utges inom ramen för övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 39 806 021. Teckningskursen för de nya aktierna uppgår till 46 SEK per aktie, samma teckningskurs som i Erbjudandet.

ABGSC har vidare meddelat att ABGSC (med kontaktperson: Carl Rosenius, tel: +46 8 566 286 85), har vidtagit stabilisering (i enlighet med Artikel 3.2(d) i EU:s marknadsmissbruksförordning) på Nasdaq Stockholm i enlighet med vad som framkommer nedan.
 

Stabiliseringsinformation:
Emittent: Oncopeptides AB (publ)
Instrument: Aktier (SE0009414576)
Erbjudandestorlek: 14 130 434
Erbjudandepris: 46 SEK
Ticker: ONCO
Stabiliseringsansvarig: ABG Sundal Collier AB

Stabiliseringstransaktioner:
Datum Kvantitet Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (genomsnittligt) Valuta Handelsplats
2017-03-23 3 012 42,4 42,2 42,2366 SEK Nasdaq Stockholm
2017-03-24 7 655 42 41,6 41,834 SEK Nasdaq Stockholm

 
Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare transaktioner kommer att genomföras. Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden i enlighet med dagens pressmeddelande samt pressmeddelandena den 2 mars, 13 mars samt 22 mars 2017. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq Stockholm inom prisintervallet 41,3 kronor till 46 kronor och inga stabiliseringsåtgärder har genomförts andra datum än vad som anges nedan.
 

Intervall per dag
Datum SEK
2017-02-22 42,5 – 45,9
2017-02-23 41,8 – 43
2017-02-24 41,5 – 44
2017-02-27 45 – 45
2017-02-28 45,8 – 46
2017-03-01 45,6 – 46
2017-03-02 45,7 – 46
2017-03-03 44,8 – 46
2017-03-06 44,3 – 45
2017-03-07 43,9 – 44
2017-03-08 44 – 44
2017-03-09 43 – 43,6
2017-03-14 43,8 – 44,3
2017-03-15 43,8 – 44
2017-03-16 43,8 – 44
2017-03-17 43,9 – 44
2017-03-20 43,4 – 43,5
2017-03-21 42,5 – 43,3
2017-03-22 41,3 – 42,4
2017-03-23 42,2 – 42,4
2017-03-24 41,6 – 42

 
Samtliga aktier i Oncopeptides som ABGSC har lånat av Stiftelsen Industrifonden och HealthCap VI L.P. i syfte att täcka övertilldelning i samband med Erbjudandet återlämnas därmed inom kort.

För mer information, kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se
Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.se
Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 mars 2017 kl. 19.30 (CET).

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag i forsknings- och utvecklingsfas som utvecklar cancerläkemedel. Sedan grundandet år 2000 har Bolaget fokuserat på utvecklingen av dess egenutvecklade produktkandidat Ygalo, en innovativ peptidas-potentierad alkylerare för effektiv och fokuserad behandling av blodbaserade cancersjukdomar, främst multipelt myelom. Ygalo syftar till att möjliggöra bättre behandlingsresultat än etablerade läkemedelsalternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt alternativ för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Viktig information
Detta meddelande skickas inte till, och kopior av det får inte distribueras inom eller skickas till USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika eller Japan eller någon annan stat eller jurisdiktion i vilken offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olagligt. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. De värdepapper som hänvisas till häri får inte säljas i USA utan registrering eller tillämpning av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Oncopeptides avser inte att registrera några värdepapper i USA eller att lämna ett erbjudande till allmänheten i USA att förvärva värdepapper.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien att förvärva värdepapper. Ett prospekt har inte, och kommer inte, att godkännas i Storbritannien avseende värdepapperen. Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som är professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) och (iii) bolag med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka det lagligen kan riktas, som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Varje form av investeringsaktivitet som detta meddelande är hänförlig till kommer endast att vara tillgänglig för, och kommer endast genomföras med, Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”väntar”, ”förväntar”, ”avser”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”ska”, ”bör”, ”får”, eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultaten eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.