Pressmeddelande

Antal aktier och röster i Oncopeptides

oktober 31, 2022 Regulatorisk
STOCKHOLM – 31 oktober 2022 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av bolagets emission av 3 940 607 nya C-aktier i enlighet med aktieägarprogrammet Board SHP 2022 och incitamentsprogrammet Co-worker LTIP 2022 som antogs av årsstämman den 28 juni 2022. Innan nyemissionen uppgick det totala antalet utestående aktier och röster i Oncopeptides till 90 368 660. Genom nyemissionen har antalet utestående aktier i Oncopeptides ökat med 3 940 607 aktier, motsvarande 394 060,7 röster. Per dagens datum uppgår det totala antalet utestående aktier i Oncopeptides till 94 309 267 aktier, varav 90 368 660 är stamaktier och 3 940 607 är C-aktier. Antalet röster i Oncopeptides uppgår per dagens datum till 90 762 720,7. Aktiekapitalet har ökat med cirka 437 845,24 kronor från cirka 10 040 962,63 kronor till cirka 10 478 807,87 kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Annika Muskantor, CFO, Oncopeptides AB (publ)
E-post: annika.muskantor@oncopeptides.com
Mobil: +46 70 823 86 91

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70262 96 28
 

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2022 kl. 08:00 (CET).
 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Den 18 augusti 2022 beviljade EU-kommissionen Pepaxti® (melfalan flufenamid) ett godkännande för försäljning i alla EU-länder, samt i länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått åtminstone tre tidigare behandlingslinjer, vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38 och som har uppvisat sjukdomsprogression vid eller efter den sista behandlingen. För patienter med tidigare autolog stamcellstransplantation bör tiden till progression vara åtminstone tre år från transplantationstillfället. Pepaxto® (melfalan flufenamid) beviljades villkorat godkännande i USA i februari 2021, men marknadsförs för närvarande inte på grund av regulatoriska hinder.

Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina teknikplattformar. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns på  www.oncopeptides.com