Pressmeddelande

Årsstämma i Oncopeptides AB (publ)

april 21, 2023 Regulatorisk

Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, med säte i Stockholms kommun, (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 kl. 15:00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14:30.

Aktieägare kan delta i årsstämman genom att närvara i stämmolokalen (personligen eller genom ombud) eller genom förhandsröstning (poströstning).

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen (personligen eller genom ombud) ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 16 maj 2023, och (ii) senast den 19 maj 2023 anmäla sin avsikt att delta per post eller via e-post.

Anmälan om avsikt att delta i årsstämman kan göras:
– via post till Oncopeptides AB (publ), “AGM”, Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm, och
– via e-post till lisa.andersson@oncopeptides.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.oncopeptides.com. Fullmakten bör sändas till Bolaget enligt ovan i god tid före årsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller en motsvarande behörighetshandling bifogas.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning (poströstning) ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 16 maj 2023, och (ii) senast den 19 maj 2023 anmäla sin avsikt att delta i stämman genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under Deltagande i stämmolokalen ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.oncopeptides.com. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Oncopeptides AB (publ), ”AGM”, Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm och med e-post till lisa.andersson@oncopeptides.com. Ifyllt formulär ska vara Oncopeptides AB (publ) tillhanda senast den 19 maj 2023. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.oncopeptides.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 16 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 19 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande;
 2. val av ordförande vid årsstämman;
 3. upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. godkännande av dagordning;
 5. val av en eller två justeringspersoner;
 6. prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad;
 7. anförande av verkställande direktör;
 8. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 9. beslut i fråga om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman;
 11. fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna;
 12. val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande;
  1. Per Wold-Olsen, omval
  2. Brian Stuglik, omval
  3. Cecilia Daun Wennborg, omval
  4. Jarl Ulf Jungnelius, omval
  5. Per Samuelsson, omval
  6. Jennifer Jackson, omval
  7. Styrelsens ordförande: Per Wold-Olsen, omval
 13. val av revisor;
 14. framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande;
 15. beslut om införande av ett långsiktigt aktieägarprogram för styrelseledamöter;
  1. förslag till beslut om antagande av ett långsiktigt aktieägarprogram för styrelseledamöter
  2. förslag avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad emission av C-aktier och om återköp av emitterade C-aktier samt beslut om överlåtelse av egna stamaktier
  3. förslag avseende aktieswap-avtal med en tredje part
 16. beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
  1. huvudsakligt förslag
  2. alternativt förslag
 17. stämmans avslutande.

Valberedningens beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen har föreslagit att Johan Winnerblad vid Advokatfirman Vinge utses till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna (punkt 11)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med tre komponenter där grundarvodet motsvarar ett värde om 2 250 000 kronor, arbete i utskott samt reseersättning motsvarar ett värde om 607 500 kronor och aktierätter ett värde om 1 950 000 kronor. Total ersättning motsvarar ett värde om 4 807 500 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Det föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete (exklusive arbete inom utskott och reseersättning) för tiden intill slutet av årsstämman 2024 motsvarar ett värde om totalt 4 200 000 kronor.

Valberedningen anser att det är önskvärt att bolagsstämmovalda styrelseledamöter är aktieägare i Oncopeptides i syfte att stärka gemensamma intressen i Bolaget. Valberedningen föreslår därför att årsstämman 2023 fattar beslut om att av det ordinarie fasta arvodet utgörs 50 procent (exklusive arvode för kommittéarbete eller resetillägg) av Aktierätter i Board SHP 2023 i enlighet med punkt 15 nedan.

Arvode för ordinarie styrelsearbete föreslås fördelas enligt följande:

 • 1 500 000 kronor till styrelsens ordförande (varav 50 procent kontant och 50 procent i Aktierätter); och
 • 600 000 kronor till var och en av övriga ledamöter (varav 50 procent kontant och 50 procent i Aktierätter) dock att Per Samuelsson har avböjt att erhålla Aktierätter och kommer därför endast erhålla 50 procent kontant.

Beslutet om arvode i form av aktierätter enligt denna punkt 11 är villkorat av att bolagsstämman beslutar om Board SHP 2023 i enlighet med punkt 15 nedan. Skulle majoritetskravet för punkt 15 inte uppfyllas föreslår valberedningen att arvodesbeloppen som anges ovan i sin helhet ska utgå kontant, varvid styrelsens ledamöter uppmanas att investera 50 procent av arvodesbeloppet (efter skatt) i aktier i Bolaget genom att köpa aktier på marknaden.

Utöver det ovan föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete föreslås att varje styrelseledamot bosatt i USA ska erhålla ett extra arvode om 100 000 kronor och att varje styrelseledamot bosatt i Europa, men utanför Norden, ska erhålla ett extra arvode om 50 000 kronor.

Det föreslagna arvodet för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av årsstämman 2024 uppgår till totalt 357 500 kronor och ska fördelas enligt följande:

 • 82 500 kronor till ordföranden för revisionsutskottet och 27 500 kronor var till de två övriga ledamöterna;
 • 55 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet och 27 500 kronor var till de två övriga ledamöterna; och
 • 55 000 kronor till ordföranden för det vetenskapliga utskottet och 27 500 kronor var till de två övriga ledamöterna.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att revisor arvoderas enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av Per Wold-Olsen, Brian Stuglik, Cecilia Daun Wennborg, Jarl Ulf Jungnelius, Per Samuelsson och Jennifer Jackson, med Per Wold-Olsen som styrelsens ordförande.

Utförliga presentationer av de som av valberedningen föreslås för omval finns i en bilaga till valberedningens yttrande, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.oncopeptides.com.

Val av revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY), med önskemål om Anna Svanberg som huvudansvarig revisor.

Beslut om införande av ett långsiktigt aktieägarprogram för styrelseledamöter (punkt 15)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt aktieägarprogram för styrelseledamöter i Oncopeptides (”Board SHP 2023”) i enlighet med punkterna 15 (a) – (b) nedan. Besluten under punkterna 15 (a) – (b) nedan föreslås vara villkorade av varandra. Skulle majoritetskravet för punkt 15 (b) nedan inte uppfyllas, föreslår valberedningen att Oncopeptides ska kunna ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part i enlighet med punkt 15 (c) nedan och beslut under punkterna 15 (a) och 15 (c) ska då vara villkorade av varandra.

Board SHP 2023 är ett program enligt vilket deltagarna kommer att tilldelas aktierätter (”Aktierätter”) vilka berättigar till stamaktier i Oncopeptides beräknat i enlighet med nedan angivna principer, dock som högst 245 000 stamaktier. Som en del i implementeringen av Board SHP 2023 föreslås styrelsen, i syfte att täcka leverans av aktier till deltagarna bemyndigas att besluta om emission och förvärv av C-aktier och att överlåtelse beslutas av stamaktier i enlighet med punkt 15 (b) nedan.

Förslag till beslut om antagande av ett långsiktigt aktieägarprogram för styrelseledamöter (punkt 15 (a))

Bakgrund till förslaget

Valberedningen anser att det är önskvärt att styrelseledamöter är aktieägare i Bolaget för att öka gemensamma intressen. Vidare utgör ett aktiebaserat program en central del av en konkurrenskraftig ersättning, vilket krävs för att attrahera, behålla och motivera internationella och kompetenta medlemmar till styrelsen. Valberedningens åsikt är att Board SHP 2023, tillsammans med Board LTIP från föregående år, kommer att öka och stärka deltagarnas engagemang i Oncopeptides verksamhet, öka lojaliteten gentemot Bolaget samt att Board SHP 2023 därutöver kommer vara gynnsamt för både aktieägare och Oncopeptides. Genom att ha årliga aktiebaserade program för styrelsen kommer de enskilda styrelseledamöterna att över tid kunna bygga upp mer betydelsefulla aktieinnehav som ytterligare kommer att uppmuntra långsiktigt beteende samt gynna ledamöter som har tjänstgjort och fortsättningsvis avser att tjänstgöra i Bolagets styrelse under många år. Valberedningen uppmanar styrelseledamöterna att behålla sina erhållna aktier åtminstone så länge ledamoten är en del av styrelsen, med undantag för att finansiera skatt som en konsekvens av detta aktieägarprogram.

Per Samuelsson, som har koppling till Bolagets huvudaktieägare, HealthCap VI L.P har valt att avstå från deltagande i aktieägarprogrammet.

Villkor för Aktierätter

För Aktierätterna ska följande villkor gälla.

 • Aktierätterna ska tilldelas deltagarna baserat på andel av deltagarnas styrelsearvode i enlighet med vad som följer enligt punkt 11 och även nedan, så snart som praktiskt möjligt efter årsstämman (”Tilldelningsdagen”).
 • Aktierätterna intjänas efter cirka ett år (motsvarande ett mandatår som styrelseledamot), motsvarande fram till det som infaller tidigast av dagen före (i) årsstämman 2024 eller (ii) 1 juli 2024 (”Intjänandetidpunkten”) under förutsättning att deltagaren fortfarande är styrelseledamot i Oncopeptides den dagen.
 • Den tidigaste tidpunkt vid vilken intjänade Aktierätter får utnyttjas är dagen som infaller omedelbart efter Intjänandetidpunkten. Den senaste tidpunkt vid vilken intjänade Aktierätter får utnyttjas är den dag som infaller tidigast av (i) 90 dagar efter den sista dagen som styrelseledamoten är medlem i styrelsen eller (ii) sex år efter Tilldelningsdagen. Den tidigaste tidpunkt vid vilken utnyttjande får ske kan alltså vara kortare än tre år. Valberedningen anser att en sådan kortare tidsperiod är lämplig eftersom styrelsens mandattid är som längst från årsstämma till årsstämma.
 • Varje intjänad Aktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en stamaktie i Oncopeptides.
 • Antalet Aktierätter kommer att omräknas i händelse av förändringar i Oncopeptides aktiekapitalstruktur, exempelvis vid fondemission, fusion, företrädesemission, uppdelning eller sammanslagning av aktier, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.
 • Aktierätterna kan inte överlåtas och får inte pantsättas.
 • Aktierätterna kan tilldelas av moderbolaget samt av andra bolag inom Oncopeptides-koncernen.
 • I händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller annan liknande transaktion som påverkar Oncopeptides, ska samtliga Aktierätter tjänas in i samband med en sådan transaktion.
 • För Aktierätterna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av separata avtal med deltagarna samt de detaljerade villkoren för Board SHP 2023.

Tilldelning

Antalet Aktierätter som ska tilldelas varje deltagare ska motsvara nedanstående summa vilket motsvarar 50 procent av arvodet för ordinarie styrelsearbete för respektive representant dividerat med den volymvägda genomsnittskursen för Oncopeptides aktie på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar före Tilldelningsdagen. De Aktierätter som tilldelas varje deltagare är följaktligen att se som en investering av del av fastställt arvode för ordinarie styrelsearbete i enlighet med vad som följer av valberedningens förslag i punkt 11.

Aktierätterna i Board SHP 2023 ska tilldelas enligt följande:

 • Aktierätter beräknat på basis av 750 000 kronor till styrelsens ordförande; och
 • Aktierätter beräknat på basis av 300 000 kronor till envar av Brian Stuglik, Cecilia Daun Wennborg, Jennifer Jackson och Ulf Jungnelius.

I varje fall omfattar Board SHP 2023 ett totalt antal Aktierätter som, om alla Aktierätter intjänas i enlighet med ovanstående intjäningsvillkor, berättigar till högst 245 000 aktier i Oncopeptides.

Beredning av förslaget

Board SHP 2023 har initierats av valberedningen baserat på en utvärdering av tidigare incitamentsprogram och av gällande marknadspraxis för jämförbara europeiska (inklusive svenska) noterade bolag.

Utspädning

Med antagande om en aktiekurs vid tidpunkten för tilldelning av Aktierätter om 10 kronor kommer Board SHP 2023 omfatta högst totalt 195 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,2 procent vid full utspädning. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal ”Resultat per aktie”. Med beaktande även av de aktier som kan emitteras enligt tidigare implementerade incitamentsprogram i Bolaget uppgår den maximala utspädningen till cirka 8 procent vid full utspädning.

Information om Oncopeptides existerande incitamentsprogram finns i Oncopeptides årsredovisning för 2022, not 26, som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.oncopeptides.com, samt på Bolagets hemsida under ”Ersättning”.

Programmets omfattning och kostnader

Board SHP 2023 kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktierelaterade

ersättningar”. IFRS 2 föreskriver att Aktierätterna ska kostnadsföras som personalkostnader

över intjänandeperioden. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte Bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen i enlighet med UFR 7 under intjänandeperioden.

Under antagande om en aktiekurs vid tidpunkten för tilldelning av Aktierätter om 10 kronor, en årlig uppgång av aktiekursen med 20 procent och att Aktierätterna utnyttjas dagen efter Intjänandetidpunkten, uppskattas personalkostnaden för Board SHP 2023, enligt IFRS 2, uppgå till cirka 2,3 miljoner kronor före skatt. Kostnaden för sociala avgifter uppskattas totalt till cirka 0,5 miljoner kronor, baserat på ovanstående antaganden och kostnader för sociala avgifter om 22,2 procent. Den totala kostnaden för Board SHP 2023, inklusive kostnader enligt IFRS 2 och för sociala avgifter, uppskattas därmed till cirka 2,9 miljoner kronor.

Leverans av aktier enligt Board SHP 2023

För att säkerställa leverans av stamaktier enligt Board SHP 2023 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av C-aktier och om återköp av emitterade C-aktier och fattar beslut om överlåtelse av egna stamaktier i enlighet med punkten (b) nedan. Uppnås inte den majoritet på årsstämman som erfordras för beslut enligt punkt 15 (b) kan programmet säkras genom att beslut istället fattas i enlighet med valberedningens förslag enligt punkt 15 (c) nedan.

Förslag avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad emission av C-aktier och om återköp av emitterade C-aktier samt beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i Board SHP 2023 (punkt 15 (b))

Samtliga beslut under punkt 15 (b)(i)-(iii) föreslås vara villkorade av varandra. Samtliga beslut under punkt 15 (b)(i)-(iii) föreslås därför antas gemensamt.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier (punkt 15 (b)(i))

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, öka Bolagets aktiekapital med högst 27 222,223328 kronor genom emission av högst 245 000 C-aktier, vardera med kvotvärde om 0,11 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av medverkande bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier enligt Board SHP 2023.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier (punkt 15 (b)(ii))

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier i enlighet med Board SHP 2023.

Beslut om överlåtelse av egna stamaktier inklusive för uppfyllande av åtaganden enligt Board SHP 2023 (punkt 15 (b)(iii))

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att C-aktier som Bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av C-aktier i enlighet med punkt 15 (b)(ii) ovan kan, efter omvandling till stamaktier, överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i Board SHP 2023 i enlighet med beslutade villkor. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att högst 245 000 stamaktier ska kunna överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för Board SHP 2023. Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Aktieswap-avtal med en tredje part (punkt 15 (c))

Skulle majoritetskravet för besluten under punkt 15 (b) ovan inte uppfyllas, föreslår valberedningen att årsstämman 2023 beslutar att Board SHP 2023 istället ska säkras genom att Oncopeptides kan ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part på villkor i enlighet med praxis på marknaden, där den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och överföra stamaktier i Oncopeptides till deltagarna.

Styrelsens beslutsförslag

Disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 (b))

Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning.

Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 16)

Huvudsakligt förslag (punkt 16 (a))

Styrelsen föreslår att årsstämman 2023 fattar beslut att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner eller de aktier som kan tillkomma vid utbyte av konvertibler, ska inte innebära en utspädning om mer än 20 procent av det totala antalet aktier vid årsstämmans antagande av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att finansiera förvärv av verksamhet alternativt för att anskaffa kapital för att finansiera utveckling av projekt. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor. Verkställande direktören bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar av beslutet som kan vara nödvändiga för registrering av bemyndigandet.

Alternativt förslag (punkt 16 (b))

Om förslaget i punkt 16 (a) ovan inte erhåller tillräckligt många röster från årsstämman 2023 för att antas, föreslår styrelsen att styrelsen ska ges ett bemyndigande att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en utspädning om max 10 procent, på samma villkor som framgår ovan i punkt 16 (a).

Majoritetskrav

För giltigt beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad emission av C-aktier och om återköp av emitterade C-aktier samt beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i Board SHP 2023 (punkt 15 (b)) krävs att förslaget biträtts av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 16 (a) eller alternativt 16 (b)) krävs att förslaget biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen för 2022, revisionsberättelsen, styrelsens redogörelser, ersättningsrapport och revisorsyttranden enligt aktiebolagslagen (2005:551), valberedningens yttrande beträffande dess förslag och information om föreslagna styrelseledamöter kommer senast torsdagen den 4 maj 2023 att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.oncopeptides.com, hos Bolaget på adress Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Antal aktier och röster

Antalet aktier uppgår till 94 309 267, fördelat på 90 368 660 stamaktier (1 röst per stamaktie) och 3 940 607 C-aktier (1/10 röst per C-aktie) och antalet röster uppgår till 90 762 720,7 i Oncopeptides vid utfärdandet av denna kallelse. Per dagen för utfärdandet av denna kallelse innehar Oncopeptides 3 940 607 egna C-aktier, motsvarande 394 060,70 röster, vilka inte kan företrädas vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2023
Styrelsen