Pressmeddelande

Artikel med explorativ alkylator-refraktär subgruppsanalys från Oncopeptides OCEAN-studie som observerar längre PFS och OS i melflufen jämfört med pomalidomid publicerad i European Journal of Hematology

november 17, 2023

Stockholm – 17 november 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att en ny artikel som analyserar vetenskapliga data om melflufen, marknadsförd i Europa som Pepaxti, har publicerats i European Journal of Haematology, en internationell tidskrift för spridande av forskning inom hematologi. Resultaten visar fortsatt på effektivitet och en konsekvent säkerhetsprofil hos patienter med alkylator-refraktär sjukdom.

Artikeln, ”Melflufen i relapserande/refraktärt multipelt myelom refraktärt mot tidigare alkylerare: en subgruppsanalys av OCEAN-studien” beskriver en post-hoc explorativ analys där 153 patienter som var refraktära mot tidigare alkylerare i OCEAN-studien utvärderades. Bland fynden visar studien att den observerade median-progressionsfria överlevnaden, PFS, och total överlevnad, OS, var längre i melflufenarmen än i jämförelsearmen hos patienter som antingen inte hade någon tidigare autolog stamcellstransplantation (ASCT) eller en progressionsfri period efter ASCT på minst 36 månader. Resultaten tyder på att melflufen är säkert och effektivt hos patienter med alkylerarrefraktär sjukdom, vilket tyder på en differentierad aktivitet jämfört med andra alkylatorer.

Hela artikeln finns att läsa här.

Fas 3 OCEAN-studien är en global, randomiserad, head-to-head, öppen studie som utvärderar effektiviteten och säkerheten av melflufen och dexametason, jämfört med pomalidomid och dexametason hos patienter med relapserande, refraktärt multipelt myelom och som fått 2-4 tidigare terapier.

”Den här artikeln är ytterligare ett exempel på hur OCEAN-studien dokumenterar att melflufen är väl positionerat för att möta det höga otillfredsställda medicinska behovet bland äldre patienter som lider av relapserande, refraktärt multipelt myelom”, säger Stefan Norin, Chief Medical Officer på Oncopeptides. ”Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att ytterligare kommunicera till vetenskapssamfundet den ökade effektivitet, säkerhet och livskvalitet som melflufen ger patienter.”

För mer information, besök vår hemsida, där du också kan hitta frågor och svar för investerare.