Pressmeddelande

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

februari 18, 2021 Regulatorisk
Sammanfattning Q4

Finansiell översikt 1 oktober – 31 december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -513,0 (-244,9) MSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -7,59 (-4,42) SEK
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 840,3 (926,2) MSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 oktober – 31 december 2020

 • Första patienten påbörjade behandling i fas 3-kombinationsstudien LIGHTHOUSE i multipelt myelom
 • Data från fas 2-studien ANCHOR presenterades på onkologikonferensen ASH
 • Oncopeptides meddelade att bolaget avser lämna in ansökan om villkorat marknadsgodkännande i EU
 • IND-ansökan godkändes av FDA för att påbörja kliniska studier i USA med bolagets andra läkemedelskandidat OPD5
 • En webbaserad kapitalmarknadsdag med fler än 250 deltagare genomfördes
 • Fullständiga data från Oncopeptides fas 2-studie HORIZON publicerades i Journal of Clinical Oncology
 • Ett låneavtal om 40 MEUR ingicks med europeiska investeringsbanken
 • En extra bolagsstämma i december beslutade att införa ett nytt incitamentsprogram riktat till bolagets personal i USA

 
Koncernens siffror i sammandrag

TSEK

2020
okt – dec
2019
okt – dec
2020
jan – dec
2019
jan – dec
Nettoomsättning  –  –  –  –
Rörelseresultat -511 573 -244 244 -1 591 279 -739 392
Resultat före skatt -511 789 -244 400 -1 592 442 -739 920
Resultat efter skatt -512 966 -244 904 -1 594 693 -740 705
   
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -7,59 -4,42 -25,57 -14,33
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten -357 162 -216 974 -1 296 509 -690 566
Likvida medel vid periodens slut 840 255 926 186 840 255 926 186
   
Forsknings- och utvecklingskostnader/
rörelsekostnader, %
45% 64% 54% 74%

 

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Bokslutskommuniké 2020 och en uppdatering av verksamheten kommer att presenteras på en telefonkonferens av VD Marty J Duvall och medlemmar ur Oncopeptides ledningsgrupp torsdagen den 18 februari 2021, kl. 14.00 (CET).

Telefonkonferensen sänds även som en webcast och nås via hemsidan www.oncopeptides.com.

Deltagares telefonnummer:
Sverige: +46 8 566 426 95
Europa: +44 3333 009 030
USA: +1 833 526 83 47
 

Finansiell kalender

Årsredovisning 2020: Vecka 17, 2021
Delårsrapport Q1 2021:   26 maj 2021
Årsstämma 2021:   26 maj 2021
Delårsrapport Q2 2021: 26 augusti 2021
Delårsrapport Q3 2021: 8 november 2021

 

För ytterligare information
Marty J Duvall, VD för Oncopeptides AB (publ)
E-post: marty.duvall@oncopeptides.com

Linda Holmström, Director of Investor Relations, Oncopeptides AB (publ)
E-post: linda.holmstrom@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)708 73 40 95

Rein Piir, Senior Advisor Investor Relations, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)70 853 72 92

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021, klockan 08:00 CET.
 

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Den ledande produktkandidaten melflufen är först i en ny klass av peptidlänkade läkemedel som använder sig av aminopeptidaser och frisätter alkylerande cellgifter inne i tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas i ett flertal kliniska studier inklusive den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON och fas 3-studien OCEAN. Baserat på resultaten från HORIZON-studien har en ansökan om villkorat marknadsgodkännande för melflufen i kombination med dexametason lämnats in till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, för behandling av vuxna patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom. FDA har beviljat bolagets ansökan en prioriterad granskning och fastställt ett PDUFA-datum, dvs. när granskningen ska vara klar, till den 28 februari 2021. Oncopeptides globala huvudkontor ligger i Stockholm och huvudkontoret för den amerikanska verksamheten återfinns i Boston, Massachusetts. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamnet ONCO.
Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com.