Pressmeddelande

Delårsrapport juli – september 2018

oktober 26, 2018 Regulatorisk
”Framsteg på bred front”

Sammanfattning Q3

Finansiell översikt 1 juli – 30 september 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -103,0 (-51,6) MSEK
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,34 (-1,30) SEK
  • Likvida medel per den 30 september uppgick till 488,9 (443,0) MSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 juli – 30 september 2018

  • I september påbörjade första patienten sin behandling i Oncopeptides fas II-studie BRIDGE med Ygalo® i RRMM patienter med nedsatt njurfunktion
  • Anders Martin-Löf utsedd till ny Chief Financial Officer och påbörjar sin tjänst i november
  • Oncopeptides första kapitalmarknadsdag kommer att hållas i New York den 14 december

Koncernens siffror i sammandrag

TSEK  2018
 jul-sep 
2017
 jul-sep 
2018
 jan-sep 
2017
 jan-sep 
2017
 jan-dec 
Nettoomsättning           
Rörelseresultat  -102 982  -51 573  -308 088  -180 916  -247 620 
Resultat före skatt  -102 982  -51 573  -308 088  -180 916  -247 620 
Resultat efter skatt  -102 982  -51 573  -308 088  -180 916  -247 620 
                  
Resultat per aktie före och efter utspädning   -2,34  -1,30  -7,24  -4,78  -6,44 
                   
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -93 506  -86 158  -224 872  -225 818  -271 497 
Likvida medel vid periodens slut  488 869  442 964  488 869  442 964  404 050 
Forsknings och utvecklingskostnader
/rörelsekostnader, % 
75%  94%  75%  80%  80% 


Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2018 22 februari 2019
Q1 rapport 2019 21 maj 2019
Q2 rapport 2019  12 juli 2019
Q3 rapport 2019   19 november 2019

För mer information, kontakta:  
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.se
Mobil: +46 708 53 72 92
 

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten Ygalo®, en alkylerande peptid, tillhörande en ny läkemedelsklass (Peptidase Enhanced Compounds – PEnCs). Ygalo® är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Målet med det kliniska utvecklingsprogrammet för Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 klockan 08.00 CET.

Mer information finns på www.oncopeptides.se.