Pressmeddelande

DELÅRSRAPPORT Q2 2019

augusti 28, 2019 Regulatorisk
Sammanfattning

Finansiell översikt 1 april – 30 juni 2019 

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -171,9 (-144,6) MSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,52 (-3,30) SEK
 • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 626,8 (568,2) MSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 april – 30 juni 2019 

 • I april beviljades melflufen ytterligare patentskydd i USA till 2033
 • I april tillkännagavs att den sista patienten i OCEAN-studien beräknas rekryteras under Q1 2020
 • I maj tillkännagavs att Oncopeptides kommer att ansöka om villkorat marknadsgodkän­nande i USA
 • I början av juni, vid ASCO:s årsmöte 2019 i USA presenterade Oncopeptides nya data från fas 1/2-studien kallad O-12-M1 med melflufen i RRMM patienter
 • I juni vid det europeiska hematologimötet, EHA, presenterade Oncopeptides nya data från den pivotala fas 2-studien HORIZON med melflufen i RRMM-patienter. Under samma konferens presenterades även nya data från fas 1/2-kombinationsstudien ANCHOR
 • Oncopeptides beslutade i juni att genomföra en riktad nyemission om cirka 727 MSEK (78 MUSD) före emissionskostnader. Emissionen slutfördes i juli

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • I slutet av augusti meddelade Oncopeptides att Klaas Bakker utsetts till ny Chief Medical Officer. Han börjar sin anställning i november

Koncernens siffror i sammandrag 

TSEK  2019 apr – jun  2018[1] apr – jun  2019 jan – jun  2018[1] jan – jun  2018[1] jan – dec 
Nettoomsättning
Rörelseresultat -171 739 -144 651 -305 551 -205 053 -410 963
Resultat före skatt -171 864 -144 651 -305 810 -205 053 -410 965
Resultat efter skatt -171 944 -144 651 -306 021 -205 053 -411 112
Resultat per aktie före och efter utspädning -3,52 -3,30 -6,35 -4,91 -9,58
Kassaflöde från den löpande verksamheten -122 997 -90 060 -265 818 -130 607 -333 727
Likvida medel vid periodens slut 626 799 568 212 626 799 568 212 375 617
Forsknings och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, % 77% 69% 78% 75% 76%

[1] Tidigare perioder har justerats med hänsyn till rättelse av fel, se not 8

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media 

Delårsrapport Q2 2019 och en operationell uppdatering kommer att presenteras av vd Jakob Lindberg och medlemmar ur Oncopeptides ledningsgrupp onsdagen den 28 augusti 2019, kl. 15:00 (CET). Telefonkonferensen kan även följas via länk på hemsidan, www.oncopeptides.com.

Deltagares telefonnummer:
Sverige: +46 8 505 583 59
Europa: +44 3333 009 032
USA: +1 833 823 05 90

Finansiell kalender
Delårsrapport Q3 2019: 19 november 2019
Bokslutskommuniké 2019: 20 februari 2020

För ytterligare information 
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides AB
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides AB
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)70 853 72 92

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019, klockan 08:00 CET.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska cancerformer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en lipofil peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnC). Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i en pivotal fas 2-studie kallad HORIZON och en bekräftande klinisk fas 3-studie kallad OCEAN där rekrytering pågår. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För mer information besök www.oncopeptides.com.