Pressmeddelande

DELÅRSRAPPORT Q3 2019

november 19, 2019 Regulatorisk

Sammanfattning

Finansiell översikt 1 juli – 30 september 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -189,8 (-94,0) MSEK
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,53 (-2,14) SEK
  • Likvida medel per den 30 september uppgick till 1 122,3 (488,9) MSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 juli – 30 september 2019

  • I slutet av augusti meddelades att Klaas Bakker, MD, PhD, utsetts till ny Chief Medical Officer och han tillträdde sin tjänst i början av november
  • I mitten av september presenterades nya interimsdata i RRMM-patienter med metastaserad cancer (EMD) från den pivotala fas 2-studien HORIZON på International Myeloma Workshop
  • I slutet av september meddelades att patientrekryteringen till den pivotala fas 2-studien HORIZON var klar

Koncernens siffror i sammandrag
 

TSEK 2019
jul – sep
20181)
jul – sep
2019
jan – sep
20181)
jan – sep
20181)
jan – dec
Nettoomsättning
Rörelseresultat -189 597 -94 051 -495 148 -299 104 -410 963
Resultat före skatt -189 710 -94 051 -495 520 -299 104 -410 965
Resultat per aktie före
och
efter utspädning
-3,53 -2,14 -9,90 -7,03 -9,58
Kassaflöde från den löpande verksamheten -207 774 -94 265 -473 592 -224 872 -333 727
Likvida medel vid periodens slut 1 122 297 488 869 1 122 297 488 869 375 617
Forsknings och utvecklings- kostnader/rörelsekostnader, % 80% 73% 79% 75% 76%

1) Tidigare perioder har justerats med hänsyn till rättelse av fel, se not 7

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Delårsrapport Q3 2019 och en operationell uppdatering kommer att presenteras av vd Jakob Lindberg och medlemmar ur Oncopeptides ledningsgrupp tisdagen den 19 november 2019, kl.13:30 (CET). Telefonkonferensen kan även följas via länk på hemsidan, www.oncopeptides.com

Deltagares telefonnummer:
Sverige: +46 8 505 583 59
Europa: +44 3333 009 034
USA: +1 833 823 05 89

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2019: 20 februari 2020
Delårsrapport Q1 2020: 26 maj 2020
Årsstämma 2020: 26 maj 2020
 

För ytterligare information
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides AB
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides AB
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0)70 853 72 92

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 november 2019, klockan 08:00 CET.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska cancerformer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett peptidlänkat läkemedel som snabbt levererar ett cellgift till tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i fyra kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För mer information besök www.oncopeptides.com.