Pressmeddelande

Extra bolagsstämma i Oncopeptides AB (publ)

augusti 30, 2022 Regulatorisk
Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, med säte i Stockholms kommun, (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 23 september 2022.

Den extra bolagsstämman kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Oncopeptides välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid bolagsstämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 23 september 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta på den extra bolagsstämman genom förhandsröstning har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per torsdagen den 15 september 2022, dels har anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till Bolaget senast torsdagen den 22 september 2022. Se mer information nedan om förhandsröstning.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på bolagsstämman genom förhandsröstning måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före måndagen den 19 september 2022, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.oncopeptides.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Oncopeptides tillhanda senast torsdagen den 22 september 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Oncopeptides AB (publ), Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges via e-post och ska då skickas till lisa.andersson@oncopeptides.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns på Bolagets hemsida, www.oncopeptides.com, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

  1. val av ordförande vid stämman;
  2. val av en eller två justeringspersoner;
  3. upprättande och godkännande av röstlängd;
  4. godkännande av dagordning;
  5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; och
  6. beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen har föreslagit att Johan Winnerblad vid Advokatfirman Vinge, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 2)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Patrik Sobocki, som företräder Stiftelsen Industrifonden, eller, vid förhinder, den som valberedningen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från stämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Advokatfirman Vinge på uppdrag av Oncopeptides, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagstämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier. Nyemission av aktier får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet ska inte innebära en utspädning om mer än 20 procent av det totala antalet aktier vid stämmans antagande av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av det nu föreslagna bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att, som komplement till det bemyndigande som beslutades av årsstämman tisdagen den 28 juni 2022, öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att finansiera förvärv av verksamhet alternativt för att anskaffa kapital för att finansiera utveckling av projekt. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor. Verkställande direktören bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar av beslutet som kan vara nödvändiga för registrering av bemyndigandet.

Majoritetskrav
För giltigt beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 6) krävs att förslaget biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stämmohandlingar
Kallelsen kommer senast fredagen den 2 september 2022 att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.oncopeptides.com, hos Bolaget på adress Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Antal aktier och röster
Antalet stamaktier och röster i Oncopeptides uppgår till 90 368 660 per dagen för utfärdandet av denna kallelse. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för utfärdandet av denna kallelse.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen.  Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Oncopeptides AB (publ), Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm, eller via e-post till lisa.andersson@oncopeptides.com, senast tisdagen den 13 september 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Oncopeptides AB (publ), Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm, och på www.oncopeptides.com, senast söndagen den 18 september 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

***

Stockholm i augusti 2022

Styrelsen

För mer information, kontakta:
Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ) 
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com 
Mobil: + 46 70 262 96 28

Information lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2022 kl. 18:00 CET.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Det första läkemedlet från PDC-plattformen, Pepaxto® (melfalan flufenamid) också benämnt melflufen fick ett villkorat godkännande i USA den 26 februari 2021, för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Bolaget drog frivilligt tillbaka Pepaxto den 22 oktober 2021, samt återkallade sedan tillbakadragandet den 21 januari 2022, baserat på genomgripande analyser av ytterligare data.  På grund av regulatoriska utmaningar marknadsförs produkten för närvarande inte i USA. Den 18 augusti 2022 beviljade EU-kommissionen Pepaxti (melfalan flufenamid) ett godkännande i alla EU-länder, samt i länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, för försäljning i kombination med dexametason för behandling av vuxna med trippelklass refraktärt multipelt myelom. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina teknikplattformar. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns på  www.oncopeptides.com