Pressmeddelande

Handeln i Oncopeptides AB (publ) inleds idag på Nasdaq Stockholm

februari 22, 2017

DETTA MEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I ELLER DISTRIBUERAS INOM ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER JAPAN.

Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) i samband med Bolagets börsnotering. Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland svenska och internationella institutionella investerare samt bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet var övertecknat flera gånger.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag i forsknings- och utvecklingsfas som utvecklar cancerläkemedel. Sedan grundandet år 2000 har Bolaget fokuserat på utvecklingen av dess egenutvecklade produktkandidat Ygalo, en innovativ peptidas-potentierad alkylerare för effektiv och fokuserad behandling av blodbaserade cancersjukdomar, främst multipelt myelom. Ygalo syftar till att möjliggöra bättre behandlingsresultat än etablerade läkemedelsalternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt alternativ för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Erbjudandet i korthet

  • Priset i Erbjudandet har, som tidigare kommunicerats, fastställts till 46 kronor per aktie
  • Erbjudandet innefattar en nyemission om 14 130 434 nya aktier, motsvarande en emissionslikvid om 650,0 MSEK före emissionskostnader
  • I syfte att täcka eventuell överteckning i Erbjudandet har Bolaget, på begäran av Joint Global Coordinators (definierat nedan), åtagit sig att emittera ytterligare högst 2 119 565 nya aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”)
  • Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet avser Erbjudandet 16 249 999 aktier i Oncopeptides, motsvarande cirka 39,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande. Erbjudandet motsvarar en total emissionslikvid om 747,5 MSEK, före emissionskostnader
  • I samband med Erbjudandet har Bolaget även emitterat 2 655 781 nya aktier till följd av konverteringar av Bolagets brygglån
  • Efter konvertering av brygglånen samt genomförandet av Erbjudandet och förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer antalet aktier i Bolaget uppgå till 40 947 680, vilket motsvarar ett marknadsvärde för det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet om 1 884 MSEK
  • Gladiator, SEB-Stiftelsen och Carnegie Asset Management har sammanlagt förvärvat aktier motsvarande ett värde om 196 MSEK. Vidare har HealthCap och Industrifonden (tillsammans ”Huvudägarna”) förvärvat aktier i Erbjudandet motsvarande 40 MSEK. Totalt uppgår teckningsåtagandena till 5 130 433 aktier, motsvarande cirka 36,3 procent av antalet aktier i Erbjudandet, eller cirka 31,6 procent av antalet aktier i Erbjudandet under antagande att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo
  • Efter genomförandet av Erbjudandet kommer Huvudägarna att kvarstå som de största aktieägarna i Oncopeptides och kommer, om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet, inneha cirka 28,4 procent vardera av aktierna i Bolaget
  • Handeln i Oncopeptides aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag den 22 februari 2017 under kortnamnet ”ONCO”
  • Handeln är villkorad till och med likviddagen som beräknas infalla den 24 februari 2017

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides:
”Vi är glada och väldigt stolta för det förtroende som såväl befintliga som nya institutionella och privata investerare visat Oncopeptides. Intresset från investerarna både i Sverige och internationellt har varit stort, vilket är ett tecken på tilltro till vår strategi och till vår kapacitet att implementera denna strategi. Börsintroduktionen ger oss möjlighet att genomföra vår strategi att fortsätta utvecklingen av produktkandidaten Ygalo för förbättrad behandling av patienter med multipelt myelom i sen fas. Vi i ledningen och styrelsen ser fram emot att fortsätta denna resa som ett noterat bolag.”

Rådgivare
ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ) är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, är Joint Bookrunner. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och White & Case Advokat AB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. 

För mer information, kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.se 

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 08.00 (CET).

Viktig information
Detta meddelande skickas inte till, och kopior av det får inte distribueras inom eller skickas till USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika eller Japan eller någon annan stat eller jurisdiktion i vilken offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olagligt.Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. De värdepapper som hänvisas till häri får inte säljas i USA utan registrering eller tillämpning av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Oncopeptides avser inte att registrera några värdepapper i USA eller att lämna ett erbjudande till allmänheten i USA att förvärva värdepapper.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien att förvärva värdepapper. Ett prospekt har inte, och kommer inte, att godkännas i Storbritannien avseende värdepapperen. Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som är professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) och (iii) bolag med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka det lagligen kan riktas, som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Varje form av investeringsaktivitet som detta meddelande är hänförlig till kommer endast att vara tillgänglig för, och kommer endast genomföras med, Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”väntar”, ”förväntar”, ”avser”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”ska”, ”bör”, ”får”, eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultaten eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande. 

Stabilisering
I samband med Erbjudandet kan ABG Sundal Collier AB (”ABGSC”) komma att genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. ABGSC har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras i syfte att stödja marknadspriset på aktierna till pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer ABGSC att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabiliseringen inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.