Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Oncopeptides AB (publ)

juni 28, 2022 Regulatorisk
STOCKHOLM — 28 juni 2022 — Årsstämma i Oncopeptides AB (publ) (ONCO) hölls tisdagen den 28 juni 2022. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

 • Den framlagda årsredovisningen fastställdes och styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
 • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets resultat i ny räkning.
 • Föreslagna arvoden till styrelsen, styrelsens utskott samt bolagets revisor fastställdes.
 • Per Wold-Olsen, Brian Stuglik, Cecilia Daun Wennborg, Jarl Ulf Jungnelius, Per Samuelsson och Jennifer Jackson omvaldes till styrelseledamöter. Per Wold-Olsen omvaldes till styrelsens ordförande.
 • Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor, med önskemål om Anna Svanberg som huvudansvarig revisor.
 • Beslutades att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport.
 • Beslutades att anta föreslagen ny bolagsordning.
 • Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om införande av ett långsiktigt aktieägarprogram för styrelseledamöter (”Board SHP 2022”). Programmet är aktiebaserat och riktar sig till huvudaktieägaroberoende styrelseledamöter i bolaget. Board SHP 2022 är ett program enligt vilket deltagarna kommer att tilldelas aktierätter (”Aktierätter”) vilka berättigar till högst 245 000 stamaktier i Oncopeptides. Antalet aktierätter som ska tilldelas varje deltagare ska motsvara 50 procent av arvodet för ordinarie styrelsearbete dividerat med den volymvägda genomsnittskursen för Oncopeptides aktie på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar före tilldelningsdagen. Antalet aktierätter ska motsvara en viss summa (750 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till envar av övriga huvudaktieägaroberoende styrelseledamöter).  Aktierätterna ska tilldelas deltagarna så snart som praktiskt möjligt efter årsstämman (”Tilldelningsdagen”). Aktierätterna intjänas efter cirka ett år (motsvarande ett mandatår som styrelseledamot), motsvarande fram till det som infaller tidigast av dagen före (i) årsstämman 2023 eller (ii) 1 juli 2023 (”Intjänandetidpunkten”) under förutsättning att deltagaren fortfarande är styrelseledamot i Oncopeptides den dagen.  Varje intjänad aktierätt ger rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i bolaget så snart praktiskt möjligt tre år efter Tilldelningsdagen. Beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av emitterade C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier.
 • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets anställda och konsulter (”Co-worker LTIP 2022”). Programmet är aktiebaserat och riktar sig till anställda och konsulter. Co-worker LTIP 2022 är ett program enligt vilket deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas prestationsbaserade aktierätter (”Aktierätter”) vilka berättigar till högst 3 860 849 stamaktier i Oncopeptides. Antalet aktierätter som ska tilldelas varje deltagare ska motsvara den årliga tilldelningen (som är en procentsats av baslönen) dividerat med den volymvägda genomsnittskursen för Oncopeptides aktie på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar före tilldelningsdagen. Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av aktiekursen för bolagets aktie under perioden från dagen för tilldelning av Aktierätterna (”Tilldelningsdagen”) till och med tredje årsdagen räknat från Tilldelningsdagen (”Intjänandetidpunkten”). Varje intjänad aktierätt ger rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i bolaget under förutsättning att innehavaren fortfarande är anställd i Oncopeptides vid intjänandetidpunkten. Beslutades vidare i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av emitterade C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier.
 • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att finansiera förvärv av verksamhet alternativt för att anskaffa kapital för att finansiera utveckling av projekt. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, får inte innebära en utspädning om mer än 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid årsstämmans antagande av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av bemyndigandet.
 • Beslutades att anta föreslagna uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För mer information, kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70262 96 28

 

Informationen ovan lämnades för offentliggörande den 28 juni 2022 kl. 14:00 (CEST).

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett biotechbolag inriktat på forskning och utveckling av läkemedel för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Det första läkemedlet från PDC-plattformen, Pepaxto® (melfalan flufenamid) fick ett villkorat godkännande i USA den 26 februari 2021, i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. På grund av regulatoriska utmaningar marknadsförs produkten för närvarande inte i USA. Den 23 juni 2022 rekommenderade CHMP ett fullt godkännande av Pepaxti (melphalan flufenamide) i EU i patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på www.oncopeptides.com.