Pressmeddelande

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ONCOPEPTIDES AB (PUBL)

maj 21, 2019 Regulatorisk
Stockholm, Sverige – 21 maj 2019 – Oncopeptides AB (publ):s (ONCO) årsstämma 2019 avhölls idag i Tändstickspalatset i Stockholm. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.
  • Den framlagda årsredovisningen fastställdes och styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets resultat i ny räkning.
  • Föreslagna arvoden till styrelsen, styrelsens utskott samt bolagets revisor fastställdes. 
  • Per Wold-Olsen, Brian Stuglik, Jonas Brambeck, Cecilia Daun Wennborg, Jarl Ulf Jungnelius, Per Samuelsson och Jennifer Jackson omvaldes till styrelseledamöter. Per Wold-Olsen omvaldes till styrelsens ordförande.
  •  Beslutades att anta föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter) i bolaget (”Co-worker LTIP 2019”). Deltagarna kommer tilldelas optioner vilka efter tre år berättigar till förvärv av aktier i bolaget till ett i förväg bestämt pris motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under de fem handelsdagar som föregår dagen för tilldelning av respektive option. Varje option berättigar till förvärv av en aktie i bolaget och totalt kommer högst 2 200 000 optioner tilldelas. Beslutades vidare i enlighet med styrelsens förslag att Oncopeptides kan ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part med villkor i enlighet med praxis på marknaden, där den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och överföra aktier i Oncopeptides till deltagarna, för att tillförsäkra leverans av aktier under Co-worker LTIP 2019.
  • Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter (”Board LTIP 2019”). Programmet är aktierelaterat och riktar sig till huvudaktieägaroberoende styrelseledamöter i bolaget. Totalt omfattar programmet högst 35 000 aktierätter och antalet aktierätter som ska tilldelas varje deltagare ska motsvara en viss summa (1 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 540 000 kronor till envar av övriga huvudaktieägaroberoende styrelseledamöter) dividerat med den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar före tilldelningsdagen. Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av aktiekursen för bolagets aktie under perioden från dagen för tilldelning fram till det som infaller tidigast av (i) årsstämman 2022 eller (ii) 1 juni 2022. Varje intjänad aktierätt ger rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i bolaget under förutsättning att innehavaren fortfarande är styrelseledamot i bolaget vid relevanta intjänandetidpunkter. Beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att Oncopeptides kan ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part på villkor i enlighet med praxis på marknaden, där den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och överföra aktier i Oncopeptides till deltagarna, för att tillförsäkra leverans av aktier under Board LTIP 2019.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att finansiera förvärv av verksamhet alternativt för att anskaffa kapital för att finansiera utveckling av projekt. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, får inte innebära en utspädning om mer än 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid årsstämmans antagande av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av bemyndigandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Compounds (PEnC). Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i en global registreringsgrundade klinisk fas 3-studie samt i tre ytterligare pågående kliniska prövningar. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

Informationen ovan lämnades för offentliggörande den 21 maj 2019 kl. 16.15 (CEST).