Pressmeddelande

Kommuniké från Extra Bolagsstämma i Oncopeptides AB (publ)

april 15, 2024 Regulatorisk

Stockholm, Sverige – En extra bolagsstämma i Oncopeptides AB (publ) (ONCO) hölls måndagen den 15 april 2024. Vid extra bolagsstämman fattades huvudsakligen följande beslut.

  • Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varigenom aktiekapitalet och antalet aktier ökas. Syftet med ändringen är att möjliggöra den föreslagna nyemissionen av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt nedan.
  • Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut den 13 mars 2024 att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna. I enlighet med vad som offentliggjordes den 8 april 2024 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för emissionen att varje stamaktie i bolaget som innehas på avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen, den 17 april 2024, berättigar till en (1) teckningsrätt och att tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av fyra (4) nya stamaktier. Teckningskursen har fastställts till 2,60 kronor per stamaktie. Teckningstiden löper från och med den 19 april 2024 till och med den 3 maj 2024. Företrädesemissionen innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 13 398 463,766355 kronor genom en emission av högst 120 586 169 nya stamaktier. Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 17 april 2024.