Pressmeddelande

Kommuniké från Extra bolagsstämma i Oncopeptides AB (publ)

december 17, 2019 Regulatorisk
Stockholm, Sverige – 17 december 2019 – Extra bolagsstämma i Oncopeptides AB (publ) (ONCO) avhölls idag i Tändstickspalatset i Stockholm. Vid extra bolagsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om emission av högst 2 200 000 teckningsoptioner för att tillförsäkra leverans av aktier under incitamentsprogrammet Co-worker LTIP 2019 som antogs på årsstämman 2019.
  • Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om emission av högst 23 491 teckningsoptioner för att tillförsäkra leverans av aktier under incitamentsprogrammet Board LTIP 2019 som antogs på årsstämman 2019.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler. Nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att finansiera förvärv av verksamhet alternativt för att anskaffa kapital för att finansiera utveckling av projekt. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid utbyte av konvertibler, ska inte innebära en utspädning om mer än 20 procent av det totala antalet aktier vid extra bolagsstämmans antagande av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Bemyndigandet ersätter det bemyndigande som antogs på årsstämman 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com

Telefon: 08 615 20 40

Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com

Mobiltelefon: 070 853 72 92

Informationen ovan lämnades för offentliggörande den 17 december 2019 kl. 16.15 (CET).

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett peptidlänkat läkemedel som snabbt levererar ett cellgift till tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

För mer information besök www.oncopeptides.com.