Pressmeddelande

Kommuniké från extra bolagsstämma i Oncopeptides AB (pupl)

september 23, 2022 Regulatorisk
Stockholm, Sverige – En extra bolagsstämma i Oncopeptides AB (publ) (ONCO) hölls fredagen den 23 september 2022. Vid extra bolagsstämman fattades huvudsakligen följande beslut.
  • Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier. Nyemission av aktier får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet, som komplement till det bemyndigande som beslutades av årsstämman tisdagen den 28 juni 2022, är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att finansiera förvärv av verksamhet alternativt för att anskaffa kapital för att finansiera utveckling av projekt. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, får inte innebära en utspädning om mer än 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid extra bolagsstämmans antagande av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av bemyndigandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: 
rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70262 96 28

Informationen ovan lämnades för offentliggörande den 23 september 2022 kl. 13:00 (CEST).
 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Det första läkemedlet från PDC-plattformen, Pepaxto® (melfalan flufenamid) också benämnt melflufen fick ett villkorat godkännande i USA den 26 februari 2021, för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Bolaget drog frivilligt tillbaka Pepaxto den 22 oktober 2021, samt återkallade sedan tillbakadragandet den 21 januari 2022, baserat på genomgripande analyser av ytterligare data.  På grund av regulatoriska utmaningar marknadsförs produkten för närvarande inte i USA. Den 18 augusti 2022 beviljade EU-kommissionen Pepaxti (melfalan flufenamid) ett godkännande i alla EU-länder, samt i länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, för försäljning i kombination med dexametason för behandling av vuxna med trippelklass refraktärt multipelt myelom. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina teknikplattformar. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns på  www.oncopeptides.com.