Pressmeddelande

Kommuniké från extra bolagstämma i Oncopeptides AB (publ)

december 04, 2020 Regulatorisk
Stockholm — 4 december 2020 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO), meddelar att extra bolagsstämma avhölls idag. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes den extra bolagsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Vid den extra bolagsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets anställda i USA (”US Co-worker LTIP 2020”). Programmet riktar sig till anställda i Oncopeptides i USA som anställts eller anställs inom uppbyggnationen av den amerikanska verksamheten under 2019 och tidigare, 2020 samt 2021. US Co-worker LTIP 2020 är ett program enligt vilket deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas prestationsbaserade aktierätter (”Aktierätter”) vilka berättigar till aktier i Oncopeptides, dock som högst 1 076 415 aktier. Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av Oncopeptides aktiekurs från och med tilldelningsdagen till och med tredje årsdagen räknat från tilldelningsdagen. Om Oncopeptides aktiekurs därvid har ökat med mer än 60 procent ska 100 procent av Aktierätterna intjänas, och om aktiekursen har ökat med 20 procent ska 33 procent av Aktierätterna intjänas. I händelse av en ökning av aktiekursen med mellan 20 och 60 procent kommer intjäning av Aktierätterna ske linjärt. Vid en ökning av aktiekursen med mindre än 20 procent sker ingen intjäning. Varje intjänad Aktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i Oncopeptides under förutsättning att innehavaren fortfarande är anställd i Oncopeptides vid intjänandetidpunkten. Vid vissa sedvanliga undantagsfall ska intjäning kunna ske även om deltagaren inte längre är anställd i Oncopeptides vid intjänandetidpunkten.  Beslutades vidare i enlighet med styrelsens förslag om emission av högst 1 076 415 teckningsoptioner för att tillförsäkra leverans av aktier under US Co-worker LTIP 2020 och i enlighet med styrelsens förslag avseende användningen av teckningsoptioner som emitterats i Bolagets övriga incitamentsprogram.

För ytterligare information kontakta:

Anders Martin-Löf, CFO för Oncopeptides
E-post: anders.martin-lof@oncopeptides.com 
Telefon: +46 (0) 70 683 79 77

Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Mobiltelefon: +46 (0) 70 853 72 92

Informationen ovan lämnades för offentliggörande den 4 december 2020 kl. 16.00 (CET).

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag fokuserat på utvecklingen av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Den ledande produktkandidaten melflufen är först i en ny klass av peptidlänkade läkemedel som riktas mot aminopeptidaser och snabbt frisätter alkylerande cellgifter inne i tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas i ett flertal kliniska studier inklusive den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Baserat på resultaten från HORIZON-studien har en ansökan om villkorat marknadsgodkännande för melflufen i kombination med dexametason lämnats in till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, för behandling av vuxna patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom. FDA har beviljat bolagets ansökan en prioriterad granskning och fastställt ett PDUFA-datum, dvs. när granskningen ska vara klar, till den 28 februari 2021. Oncopeptides globala huvudkontor ligger i Stockholm och huvudkontoret för den amerikanska verksamheten återfinns i Boston, Massachusetts. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamnet ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com.