Pressmeddelande

Oncopeptides AB Bokslutskommuniké 2017

februari 22, 2018 Regulatorisk
Stockholm, Sverige — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) publicerar idag sin Bokslutskommuniké 2017.

”Ygalo® går från klarhet till klarhet i att hjälpa myelompatienter i sen fas”

  
SAMMANFATTNING Q4

1 oktober – 31 december 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -66,7 (-51,1) MSEK
  • Resultatet per aktie före/efter utspädning uppgick till -1,68 (-1,84) SEK
  • Likvida medel per den 31 december uppgick till 404,1 (40,3) MSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 oktober – 31 december 2017

  • Finala resultat från fas II-studien kallad O-12-M1 presenterades vid årsmötet för American Society of Hematology (ASH) i december. De redovisade resultaten är mycket lovande vad gäller median progressionsfri överlevnad (PFS) på 5,7 månader i patienter med multi-resistent multipelt myelom (dvs relapserande och refraktärt multipelt myelom i sen fas).
  • Under ASH presenterades även lovande interimsdata från den pågående fas II-studien HORIZON.


KONCERNENS SIFFROR I SAMMANDRAG (TSEK):

Koncernens siffror i sammandrag (TSEK)
    2017 2016 2017 2016
    Okt – Dec Okt – Dec Jan – Dec Jan – Dec
     
Nettoomsättning
Rörelseresultat -66 704 -51 088 -247 620 -114 482
Resultat före skatt -66 704 -51 052 -247 620 -114 446
Resultat efter skatt -66 704 -51 052 -247 620 -114 446
      
Resultat per aktie före och efter utspädning -1,68 -1,84 -6,44 -4,88
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten -45 679 -44 350 -271 498 -104 262
Likvida medel vid periodens slut 404 050 40 251 404 050 40 251
     
Forsknings och utvecklingskostnader /rörelsekostnader, % 79% 69% 80% 78%


FINANSIELL KALENDER
Årsredovisning publiceras                Vecka 16 2018
Årsstämma    17 maj 2018
Delårsrapport Q1 2018    17 maj 2018
Delårsrapport Q2 2018 13 juli 2018
Delårsrapport Q3 2018  26 oktober 2018

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides AB
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides AB
E-post: rein.piir@oncopeptides.se
Telefon: +46 (0)70 853 72 92

   
Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten Ygalo®, en innovativ peptidaspotentierad alkylerare, Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs). Ygalo® är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.
 
 
Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari kl. 08.00 CET.