Pressmeddelande

Oncopeptides emitterar teckningsoptioner för att uppfylla sina skyldigheter under låneavtal med EIB

maj 30, 2024 Regulatorisk

Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides”) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att bolaget har beslutat om emission av teckningsoptioner för att uppfylla Oncopeptides skyldigheter under befintligt låneavtal med den Europeiska investeringsbanken (”EIB”).

Oncopeptides har en avtalsrättslig skyldighet att leverera teckningsoptioner till EIB vid utbetalning av ett lån enligt det förnyade låneavtal som ingicks med EIB den 25 november 2022 (”Låneavtalet”). Låneavtalet är indelat i tre trancher om 10 miljoner euro som vardera har en löptid om fem år. Oncopeptides har utnyttjat den första tranchen av Låneavtalet och levererat 1 273 154 teckningsoptioner till EIB. Enligt Låneavtalens villkor ska EIB ha rätt till en procentuell andel av Oncopeptides före och efter företrädesemissionen som avslutades den 3 maj 2024. Befintliga teckningsoptioner omräknas enligt villkoren för teckningsoptionerna och Oncopeptides har nu emitterat ytterligare 2 732 785 teckningsoptioner till bolaget självt och överlåtit 1 229 753 av dessa teckningsoptioner till EIB. De återstående teckningsoptionerna kommer att innehas av Oncopeptides och kan komma att överföras till EIB i samband med eventuell utbetalning av återstående trancher enligt Låneavtalet.

Styrelsen för Oncopeptides har emitterat teckningsoptionerna med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2023. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av teckningsoptioner till EIB i enlighet med villkoren för Låneavtalet. Teckningsoptionerna har en löptid om cirka 19 år och berättigar till teckning av nya stamaktier i bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Vid fullt utnyttjande av samtliga nu emitterade 9 086 985 teckningsoptioner kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med cirka 1 009 665,05 kronor och antalet aktier med 9 086 985 stamaktier.