Pressmeddelande

Oncopeptides har utsett valberedningen

december 22, 2022 Regulatorisk
STOCKHOLM — 22 december 2022 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO). Enligt de principer för tillsättande av valberedning i Oncopeptides AB (publ) ska valberedningen inför årsstämman 2023 utgöras av representanter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna som är villiga att ingå i valberedningen per den 30 september samt av styrelsens ordförande.

Sedan valberedningens sammansättning fastställts meddelade Oncopeptides idag att valberedningen inför årsstämman 2023 består av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 29 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på aktieägarinformation i slutet av september.

  • Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap VI L.P.
  • Patrik Sobocki, utsedd av Stiftelsen Industrifonden
  • Caroline Mebius, utsedd av Handelbanken Fonder
  • Per Wold-Olsen, styrelsens ordförande

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida, www.oncopeptides.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att sända e-mail till info@oncopeptides.com (rubrik ”Oncopeptides valberedning”) eller via brev till:

Oncopeptides AB (publ), Att: Oncopeptides valberedning, Luntmakargatan 46, SE-111 37 Stockholm, Sverige.

Eventuella förslag måste vara valberedningen tillhanda senast den 3 april 2023 för att ingå i kallelsen och dagordningen för årsstämman.
 

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 262 96 28
 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag inriktat på forskning och utveckling av behandlingar mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller.

Pepaxti® (melfalan flufenamid också kallat melflufen) har erhållit försäljningstillstånd i alla EU-länder, i EEA-länderna Island, Lichtenstein och Norge, samt i Storbritannien. Pepaxti är indicerat i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått åtminstone tre tidigare behandlingslinjer, vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38 och som har uppvisat sjukdomsprogression vid eller efter den sista behandlingen. För patienter med tidigare autolog stamcellstransplantation, bör tiden till progression vara åtminstone tre år från transplantation. Melflufen har fått ett villkorat godkännande i USA under handelsnamnet Pepaxto®. Läkemedlet marknadsförs för närvarande inte i USA. Den 7 december rekommenderade FDA att bolaget frivilligt drar tillbaka sitt godkännande för Pepaxto i USA.

Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina patenterade teknikplattformar. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com.