Ansvarsfriskrivning

På grund av legala restriktioner är åtkomsten till den här delen av webbplatsen begränsad. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

VIKTIG INFORMATION

På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning, publicering eller distribution skulle vara olaglig. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter det här kan innebära. Vänligen tryck här för att åter-vända till startsidan.

Viktig information

Informationen häri är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser. Åtkomst till information och dokumentation på den här delen av webbplatsen är begränsad av legala restriktioner. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

 

Informationen på denna del av Oncopeptides AB (publ):s (”Bolagets”) webbplats är (a) inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och (b) utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

 

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte regi-strerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securi-ties Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte om-fattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samt-liga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapper-na har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värde-papperslagstiftning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydaf-rika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd, och därför får inte värdepappren erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd.

 

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplatser kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan informat-ion och dokument. Alla personer som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av Bola-gets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller be-stämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

 

Om du inte har tillåtelse att ha åtkomst till informationen och dokumentationen på den här webbplatsen, eller vid tvivel om du har sådan tillåtelse, vänligen lämna denna webb-plats.

 

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore och Sydafrika;
  2. Jag är behörig att få åtkomst till informationen och dokumentationen på denna del av webbplatsen utan att vara föremål för någon juridisk begränsning och utan att Bolaget måste vidta ytterligare åtgärder;
  3. Jag kommer inte att överföra eller på annat sätt skicka någon information på den här webbplatsen till publikationer med allmän cirkulering i USA; och
  4. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Pressmeddelande

Oncopeptides offentliggör slutgiltigt utfall i den fullt garanterade företrädesemissionen

maj 06, 2024 Regulatorisk

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ONCOPEPTIDES AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed det slutgiltiga utfallet i den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 314 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 3 maj 2024. Det slutgiltiga utfallet visar att 98 415 644 stamaktier, motsvarande cirka 82 procent av de erbjudna stamaktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar för teckning utan teckningsrätter av 14 909 424 stamaktier, motsvarande cirka 12 procent av de erbjudna stamaktierna, mottagits. Tillsammans motsvarar teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 94 procent av de erbjudna stamaktierna i Företrädesemissionen. Därmed kommer garantiåtaganden om 7 261 101 stamaktier, motsvarande cirka 6 procent av de erbjudna stamaktierna, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 314 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen omfattade 120 586 169 nya stamaktier, varav 98 415 644 stamaktier har tecknats med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 82 procent av de erbjudna stamaktierna. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 14 909 424 stamaktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 12 procent av de erbjudna stamaktierna. Därmed kommer garantiåtaganden om 7 261 101 stamaktier, motsvarande cirka 6 procent av de erbjudna stamaktierna, att utnyttjas. Teckningskursen var 2,60 kronor per ny stamaktie. Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med cirka 13 398 463,77 kronor, från cirka 10 511 120,09 kronor till cirka 23 909 583,86 kronor, genom en nyemission av 120 586 169 nya stamaktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 94 600 077 aktier till 215 186 246 aktier[1].
 
Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet avseende Företrädesemissionen som publicerades av Oncopeptides den 17 april 2024. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till de som tilldelats aktier omkring den 7 maj 2024. Inget meddelande kommer att skickas till de som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till dem som erhållit tilldelning av aktier. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.
 
Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att infalla den 13 maj 2024. Första dag för handel med de nya aktierna på Nasdaq Stockholm förväntas vara omkring den 17 maj 2024.
 
Lock-up åtaganden
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget samtyckt till ett lock-up-åtagande, med sedvanliga undantag, enligt vilket Bolagets styrelse inte får föreslå eller besluta om några nyemissioner under en period om 180 kalenderdagar från dagen för offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen, dock under förutsättning att Bolaget har möjlighet att emittera och överföra teckningsoptioner till Europeiska investeringsbanken – EIB (i enlighet med det avtal Bolaget och EIB tidigare ingått). Dessutom har Bolagets styrelseledamöter och aktieägande ledande befattningshavare åtagit sig att inte sälja några aktier i Oncopeptides under en period om 180 kalenderdagar från dagen för offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen, med sedvanliga undantag.
 
Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ), DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Zonda Partners AB agerade Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen.


[1] Oncopeptides innehar 4 160 450 C-aktier, vilka inte berättigade deltagande i Företrädesemissionen.