Pressmeddelande

Oncopeptides presenterar nya data som belyser behandlingsfördelarna med Pepaxti i högriskpatienter med multipelt myelom vid COMy-kongressen

maj 16, 2024

Stockholm, 16 maj 2024 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att nya vetenskapliga data för melflufen, marknadsfört som Pepaxti i Europa, har accepterats vid den 10:e årliga World Congress on Controversies in Multiple Myeloma (COMy), som hålls den 23-26 maj. Studien, som publicerats av ett team från institutioner över hela Europa, däribland Würzburgs universitet och Institutet för molekylärmedicin i Finland, fokuserar på effekten av melflufen och visar lovande resultat för läkemedlet vid behandling av patienter med en särskilt utmanande form av multipelt myelom.

Studien kommer att presenteras för kongressdeltagarna genom en muntlig presentation online den 26 maj. Presentationen hålls av Caroline Heckman, från Institutet för molekylärmedicin i Finland, Helsinki Institute of Life Science, iCAN Digital Precision Cancer Medicine Flagship vid Helsingfors universitet.

Multipelt myelom kan vara särskilt svårt att behandla hos patienter som har specifika genetiska mutationer eller deletioner, såsom del(17p) och/eller mutationer i TP53-genen. Dessa genetiska egenskaper är förknippade med en sämre prognos och kortare överlevnad.

Forskningsresultaten tyder på att melflufen är effektivare än traditionella alkylerande medel och orsakar DNA-skador och främjar döden av cancerceller som saknar ett funktionellt så kallat p53-protein, vilket är ett vanligt problem i högriskfall av multipelt myelom. Studien belyste också signifikanta förändringar i genuttryck som förstärker läkemedlets inverkan på cancerceller. Vidare uppvisade patienter med den genetiska avvikelsen del(17p) som behandlades med melflufen och dexametason en längre progressionsfri överlevnad och högre total responsfrekvens jämfört med de som behandlades med pomalidomid och dexametason i OP-103 OCEAN-studien.

”Dessa fynd visar på potentialen hos melflufen som ett värdefullt behandlingsalternativ för patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom, och det är uppmuntrande att se att melflufen har potential att stödja patienter som uppvisar genetiska högriskprofiler”, säger Stefan Norin, Chief Medical Officer på Oncopeptides. ”Studien understryker det pågående behovet av terapier som tar itu med de specifika utmaningar som genetiska variationer i cancerbehandling innebär.”

Utöver ovan nämnda presentation kommer två posters presenteras på kongressen. Den första postern presenterar ”The effect of transplant status on exposure-adjusted AE rates in melflufen-treated RRMM patients in a pooled safety population from 4 studies”, och den andra beskriver tidigare presenterade resultat gällande de långsiktiga resultaten från OCEAN-studien.

För mer information, inklusive frågor och svar för investerare, vänligen besök Oncopeptides hemsida. För mer information om COMy-kongressen, vänligen besök COMys webbsida.