Pressmeddelande

Oncopeptides publicerar två artiklar med resultat från studierna ANCHOR och LIGHTHOUSE i Haematologica

september 04, 2023

Stockholm – 4 september 2023 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att nya vetenskapliga data om melflufen, marknadsfört i Europa som Pepaxti, har publicerats i Haematologica, en publikation som rapporterar om viktiga resultat inom hematologi. Den publicerade datan från studierna ANCHOR och LIGHTHOUSE ger ytterligare vetenskapligt stöd för de kliniska fördelarna med melflufen och dexametason i kombination med daratumumab eller bortezomib vid relapsande, refraktärt, multipelt myelom (RRMM).

ANCHOR-studien är en fas 1/2 multicenterstudie som utvärderar säkerhet och effekt av melflufen plus dexametason i kombination med antingen daratumumab eller bortezomib hos patienter med RRMM. Studien inleddes i april 2018 och rekryterade 56 patienter. Utifrån datan i studien fastställdes melflufen 30 mg som den rekommenderade dosen i kombination med dexametason och daratumumab eller bortezomib för framtida studier i RRMM. Hela artikeln finns tillgänglig här.

LIGHTHOUSE-studien utvärderade melflufen plus daratumumab och dexametason jämfört med daratumumab med dexametason som stöd hos patienter med RRMM som är refraktära mot ett immunmodulerande medel och en proteasomhämmare eller som hade fått ≥3 tidigare behandlingslinjer inklusive ett immunmodulerande medel och en proteasomhämmare. Studien inkluderade av 54 patienter och uppnådde sitt primära effektmått trots att den avslutades i förtid. Den kommer till slutsatsen att melflufen plus daratumumab och dexametason visade förbättrad progressionsfri överlevnad (HR 0,18 [0,05-0,65], p=0,0032). Data för OS, overall survival, var omogen (HR 0,47 [0,09-2,57], p=0,37). Säkerhetsprofilen var jämförbar med tidigare publicerade melflufenstudier. Hela artikeln finns tillgänglig här.

”Våra ANCHOR- och LIGHTHOUSE studier ger ytterligare stöd för melflufens effektivitet vid relapsande, refraktärt, multipelt myelom”, säger Stefan Norin, Chief Medical Officer på Oncopeptides. ”Melflufen fortsätter utvecklas till ett allt viktigare behandlingsalternativ för patienter i Europa, och de omfattande data som dessa två studier givit kommer utgöra en värdefull grund för förståelsen av kombinationer som inkluderar melflufen”.

För mer information, besök vår webbsida, där du även finner ett Q&A för investerare.