Pressmeddelande

Oncopeptides samordnar den globala och amerikanska organisationsstrukturen och utser Mohamed Ladha till General Manager för den amerikanska affärsenheten

september 08, 2020
STOCKHOLM — 8. September 2020 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO) tillkännager idag att bolaget har tagit bort en organisationsnivå för att förkorta beslutsprocessen i den amerikanska verksamheten och förstärka samarbetet mellan globala och lokala funktioner. Rollen som CEO för Oncopeptides Inc. kommer inte längre att vara en specifik funktion och som en följd av det, kommer Joseph Horvat, President North America och CEO Oncopeptides Inc. att lämna bolaget. Mohamed Ladha, som för närvarande är Head of US Commercial Operations, kommer att utses till General Manager för den amerikanska affärsenheten och ingå i Oncopeptides AB´s (publ) ledning.

”Jag är verkligen glad över att Mohamed, som har omfattande erfarenhet av kommersiellt ledarskap och lanseringar inom onkologiområdet, antar den nya rollen som General Manager för den amerikanska verksamheten och att vi nu kan utnyttja våra globala resurser optimalt”, säger Marty J Duvall, CEO of Oncopeptides AB (publ). ”Jag skulle också vilja uppmärksamma de prestationer som Joe och hans ledningsgrupp har uppnått under de senaste nio månaderna under byggandet av den amerikanska verksamheten. Jag vill på hela bolagets vägnar tacka Joe för hans insatser och önskar honom lycka till med sina framtida åtaganden.”

Nyligen beviljade den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA en prioriterad granskning av Oncopeptides ansökan om villkorat marknadsgodkännande för melflufen i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom. Ansökan baseras på resultaten från den registreringsgrundande fas-2 studien HORIZON. FDA har fastställt ett s.k. PDUFA-datum till den 28 februari 2021, vilket är måldatum för slutförandet av FDA´s granskning.

Organisationsförändringarna påverkar inte bolagets lanseringsplaner. Som tidigare kommunicerats, så förbereder bolaget en möjlig lansering av melflufen runt årsskiftet 2020.

För mer information kontakta:

Marty J Duvall, VD Oncopeptides
E-post: marty.duvall@oncopeptides.com

Rein Piir, Head of Investor Relations, Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com  
Mobil: +46 70 853 72 92

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2020, kl. 17:31 (CET).

Om melflufen
Melflufen (INN melfalan flufenamid) är först i en ny klass av peptidlänkade läkemedel (PDC) som riktas mot aminopeptidaser och snabbt frisätter alkylerande cellgifter inne i tumörceller. Melflufen tas snabbt upp av myelomceller genom sin höga fettlöslighet och hydrolyseras omedelbart av peptidaser för att frisätta vattenlösliga cellgifter som stängs in i myelomcellen. Aminopeptidaser är överuttryckta i cancerceller, i synnerhet i långt framskriden cancer och i tumörer med en förhöjd mutationsgrad.  In vitro är melflufen 50 gånger mer potent i myelomceller jämfört med den största alkylerande metaboliten beroende på en ökad koncentration av alkylerare inuti cellen. Melflufen visar cytotoxisk aktivitet gentemot myelomcellinjer som är resistenta mot andra behandlingar, inklusive alkylerare, och har även visats hämma DNA-reparation och nybildning av blodkärl i prekliniska studier. I den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON uppvisade melflufen i kombination med dexametason i svårbehandlade patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom (RRMM), en god effekt och en kliniskt hanterbar säkerhetsprofil med framför allt hematologiska biverkningar, samt en låg förekomst av svåra icke-hematologiska biverkningar.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag fokuserat på utvecklingen av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget är fokuserat på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, som är först i en ny klass av peptidlänkade läkemedel (PDC) som riktas mot aminopeptidaser och snabbt frisätter alkylerande cellgifter inne i tumörceller. Melflufen (INN melfalan flufenamid) utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas för närvarande i ett flertal kliniska studier inklusive den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Baserat på resultaten från HORIZON har Oncopeptides lämnat in en ansökan om villkorat marknadsgodkännande till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för melflufen (INN melfalan flufenamid) i kombination med dexametason, för behandling av vuxna patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom. Oncopeptides globala huvudkontor ligger i Stockholm och huvudkontoret för den amerikanska verksamheten återfinns i Boston, Massachusetts. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamnet ONCO. Mer information finns tillgänglig på  www.oncopeptides.com.