Pressmeddelande

Pepaxti bibehåller hälsorelaterad livskvalitet visar OCEAN-studien, artikel publicerad i Haematologica

februari 29, 2024

Stockholm – 29 februari 2024 – Oncopeptides AB (publ), ett biotechföretag fokuserat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag att en ny artikel som analyserar hälsorelaterad livskvalitet hos patienter som behandlas med melflufen, marknadsfört i Europa som Pepaxti, har publicerats i Haematologica, en månatlig expertgranskad medicinsk tidskrift.

Artikeln, med titeln ”Health-related quality of life in relapsed/refractory multiple myeloma treated with melflufen and dexamethasone: analyses from the phase 3 OCEAN study” drar slutsatsen att melflufen plus dexametason är både säkert och effektivt, med bibehållen hälsorelaterad livskvalitet även i senare terapilinjer.

Hela artikeln finns att läsa här.

”Patienter i sena behandlingsstadier är redan kraftigt förbehandlade. Därför är en effektiv behandling som minimalt påverkar deras livskvalitet onekligen fördelaktig”, säger Fredrik Schjesvold, MD, chef för Oslo Myeloma Center vid Oslo Universitetssjukhus och huvudförfattare till artikeln.

Fas 3 OCEAN-studien är en global, randomiserad, head-to-head, öppen studie, som utvärderar effektiviteten och säkerheten av melflufen och dexametason, jämfört med pomalidomid och dexametason hos patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom som har fått 2-4 tidigare terapier.

”Förmågan att upprätthålla den hälsorelaterade livskvaliteten för patienter i senare behandlingslinjer är en av Pepaxtis nyckelegenskaper, och den här artikeln bekräftar ytterligare hur vårt läkemedel kan göra en meningsfull skillnad för patienterna”, säger Stefan Norin, Chief Medical Officer på Oncopeptides.

För mer information, se frågor och svar för investerare nedan.

Frågor och svar för investerare

Vad är detta?
Oncopeptides, liksom de flesta andra biotechbolag som bedriver medicinsk forskning, publicerar då och då medicinsk data i etablerade publikationer, som Haematologica, eller på medicinska kongresser. Dessa artiklar och presentationer riktar sig i första hand till vårdpersonal.

Artikeln i fråga refererar till en klinisk studie om hur melflufen i kombination med andra läkemedel påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten hos patienter som lider av multipelt myelom.

Vad betyder dessa uppgifter för läkare?
Sammantaget resulterade behandling med melflufen plus dexametason i hälsorelaterad livskvalitet jämförbar med den för pomalidomid plus dexametason, vilket ytterligare stöder användningen av melflufen plus dexametason hos kraftigt förbehandlade patienter med recidiverande, refraktärt multipelt myelom.

Varför är detta resultat viktigt?
När man når senare behandlingslinjer har patienter som lider av relapserande, refraktärt multipelt myelom ofta symtom som smärta och trötthet och kommer kraftigt förbehandlade vilket kan relateras till både myelom och kvarvarande biverkningar från tidigare behandlingar. Därför är det viktigt att behandlingar i sena faser av multipelt myelom tolereras och bevarar livskvaliteten.

Vad är medicinska publikationer?
Med medicinska publikationer avses skriftliga dokument som presenterar forskningsresultat, fallstudier, recensioner och annan vetenskaplig information inom det medicinska området. De publiceras ofta i vetenskapliga tidskrifter efter att ha genomgått en rigorös expertgranskning, eller peer-review process.

Varför är de viktiga för ett biotechbolag som Oncopeptides?
Medicinska publikationer hjälper till att etablera trovärdighet, främja transparens och tillhandahålla värdefulla bevis för effektiviteten och säkerheten av behandlingar eller interventioner. Genom att dela forskningsrön och kliniska erfarenheter kan företag bidra till den bredare medicinska kunskapsbasen och påverka patientvård och branschstandarder.

Påverkar dessa publikationer produktutvecklingen?
Data från forskning och kliniska prövningar kan, när de publiceras, ge insikter i utvecklingen av nya läkemedel eller nya indikationer för befintliga. De kan också vägleda framtida forskningsprojekt.

Hur använder vårdpersonal dessa publikationer?
Vårdpersonal förlitar sig på medicinska publikationer för att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen, innovativa tekniker och bästa praxis. Denna kunskap hjälper dem att fatta välgrundade beslut om patientvård och behandlingsval.

Kan allmänheten få tillgång till dessa publikationer?
Det beror på publiceringen. Medan många medicinska tidskrifter kräver prenumerationer, finns det tidskrifter och resurser med öppen tillgång där forskning är fritt tillgänglig. Haematologica har öppen tillgång vilket innebär att artikeln i fråga är gratis.

Varför är peer-review-processen i medicinska publikationer avgörande?
Expertgranskning eller peer-review säkerställer att forskningen som presenteras i publikationen är av hög kvalitet, vetenskapligt välgrundad och fri från fördomar. Experter på området utvärderar forskningen, vilket bidrar till att upprätthålla trovärdigheten och trovärdigheten hos resultaten.

Hur gynnar medicinska publikationer patienter?
Genom att driva framsteg inom medicinsk vetenskap spelar dessa publikationer en roll i utvecklingen av nyare, säkrare och mer effektiva behandlingar. När vårdföretag delar med sig av sina resultat påskyndar det spridningen av viktig information, vilket i slutändan leder till bättre patientresultat.

Var kan jag hitta mer information?
Artikeln finns tillgänglig via denna länk.