Pressmeddelande

Utnyttjande av optioner och försäljning av aktier under Personaloptionsprogram 2012/2019

september 24, 2019
Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO) offentliggör idag att samtliga aktieoptioner 1) som innehas av ledande befattningshavare inom Personaloptionsprogram 2012/2019 och relaterade teckningsoptioner har utnyttjats. Vinst från personaloptionsprogram beskattas som inkomst av tjänst i Sverige och bolaget erlägger sociala avgifter på vinsten. För att täcka individuell inkomstskatt har aktier som erhållits från utnyttjandet delvis sålts av optionsinnehavarna och för att täcka Bolagets kostnader för sociala avgifter. Lösen av optioner kommer totalt att resultera i 1 261 000 nyemitterade aktier och 897 862 av dessa har sålts endast i syfte att täcka individuell inkomstskatt och kostnader för sociala avgifter. Alla aktier förvärvades av Nordic and Europe Health Invest, en norsk specialistfond inom hälsovårdssektorn som förvaltas av Serendipity Partners AS (www.serpar.no).

När programmet lanserades 2013 i samband med vår första finansieringsrunda var vi endast ett fåtal personer i bolaget som delade på ett rum på KI:s campus. När optionsprogrammet nu snart löper ut måste vi utnyttja våra optioner vilket medför en stor skatteeffekt för oss optionsinnehavare som vi måste täcka genom att sälja av aktier. Jag och övriga ledningen förblir fullt ut engagerade i Oncopeptides och vi behåller så många aktier som vi kan, eftersom vi tror att bolaget fortsatt kommer att vara framgångsrikt. Samtidigt är jag väldigt glad över att få välkomna norska Serendipity Partners, med deras expertis och dedikation inom life-science-investeringar, som en stor ny aktieägare”, sa Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides.

Personaloptionsprogram 2012/2019 (”Optionsprogrammet”) implementerades av Oncopeptides (”Bolaget”) 2013 och löper ut den 2 november 2019. Inom ramen för Optionsprogrammet har optioner motsvarande totalt 959 400 aktier innehavts av en grupp anställda bestående av Jakob Lindberg (VD), Johan Harmenberg (CMO) och Fredrik Lehmann (Head of Research och CMC) (tillsammans ”Optionsinnehavarna”) och teckningsoptioner har emitterats för att säkerställa leveransen av aktier och för att täcka kostnader för sociala avgifter. Under Optionsprogrammet har aktieoptioner och teckningsoptioner motsvarande totalt 1 261 000 aktier nu utnyttjats av Optionsinnehavarna samt för att täcka kostnader för sociala avgifter. Genom utnyttjandet kommer antalet aktier och röster i Bolaget öka med 1 261 000, från 53 951 008 till 55 212 008.

Som tidigare offentliggjorts av Bolaget genom pressmeddelande den 27 juni 2019 resulterar utnyttjandet av optionerna i ett behov att sälja aktier för att täcka individuell inkomstskatt (inklusive för Eva Nordström (Head of Clinical Development) på grund av tidigare utnyttjande av aktieoptioner motsvarande 151 200 aktier under Optionsprogrammet) och för att täcka Bolagets kostnader för sociala avgifter. Med anledning av detta har Optionsinnehavarna och Eva Nordström sålt totalt 596 262 aktier och 301 600 aktier har sålts för att täcka Bolagets kostnader för sociala avgifter. Aktierna förvärvades av den norska specialistfonden Nordic and Europe Health Invest som verkar inom häslovårdssektorn och som förvaltas av Serendipity Partners AS i Oslo, till en kurs om 124,8 per aktie. Priset motsvarar 5 procents rabatt jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för Oncopeptides aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 5 handelsdagarna.

Som ett resultat av det ovanstående uppgår individernas innehav efter transaktionen till följande:

Aktier Optioner 2)  Totalt
Jakob Lindberg 3)  560 831 407 550 968 381
Eva Nordström 120 200 146 983 267 183
Johan Harmenberg 58 064 106 206 164 270
Fredrik Lehmann 15 652 93 717 109 369

Efter utnyttjande av optionerna uppgår det totala antalet utgivna optioner och aktierätter i Bolaget till 2 643 150 aktier motsvarande 4,6 procent av det totala aktiekapitalet vid full utspädning (om alla aktier hänförliga till optioner och aktierätter levereras genom teckningsoptioner). Det totala antalet optioner och aktierätter (d.v.s. inklusive tilldelade instrument, ej utgivna personaloptioner samt för säkring av sociala avgifter) uppgår till 5 502 691 aktier motsvarande 9,1 procent av aktiekapitalet vid full utspädning (om alla aktier hänförliga till optioner och aktierätter levereras genom teckningsoptioner).

För ytterligare information kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: 08 615 20 40

Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Mobiltelefon: 070 853 72 92

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2019 kl. 08:30.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska cancerformer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en lipofil peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnC). Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i en pivotal fas 2-studie kallad HORIZON och en bekräftande klinisk fas 3-studie kallad OCEAN där rekrytering pågår. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.


1) Totalt 1 066 aktieoptioner. Varje aktieoption berättigar innehavaren till 900 aktier.
2) Varje option berättigar till en aktie.
3) Direkt och indirekt innehav.