ANCHOR

Figur som visar en överblick över ANCHOR studien

ANCHOR är en öppen fas 1/2-studie som utvärderar säkerheten och effekten hos melflufen och dexametason i kombination med antingen daratumumab eller bortezomib i patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom som har fått 1–4 tidigare behandlingslinjer. Det primära målet är att mäta tumörsvarsfrekvens och ett sekundärt mål är progressionsfri överlevnad. Studien genomförs på många olika kliniker. Patienterna är refraktära mot ett immunmodulerande läkemedel och/eller en proteasomhämmare. De har inte behandlats med monoklonala antikroppar riktade mot CD38. Studien inleddes Q2 2018 och kommer att inkludera 64 patienter.

Studiearmen med daratumumab är färdigrekryterad, medan bortezomibarmen förväntas slutföras under 2021.

ANCHOR kommer att stängas ned utan att inkludera de sista tio planerade patienterna i bortezomib + melflufen armen, men data kommer att vara tillräckligt omfattande för att dra vetenskapliga slutsatser.