BRIDGE

Figur som visar en överblick över BRIDGE studien

Fas 2-studien BRIDGE är en öppen, enarmad studie utformad för att utvärdera farmakokinetik, säkerhet och effekt hos melflufen i kombination med dexametason i patienter med multipelt myelom med nedsatt njurfunktion.

Multipelt myelom leder ofta till en försämrad njurfunktion. Avsikten med fas 2-studien BRIDGE är att visa hur melflufen kan användas i patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom som har försämrad njurfunktion.

Studien påbörjades under tredje kvartalet 2018 och omfattar upp till 25 patienter.

Patientrekryteringen är avslutad i BRIDGE och studien stängs ned eftersom relevanta vetenskapliga data erhållits.