HORIZON

Figur som visar en överblick över HORIZON studien

HORIZON-studien är en registreringsgrundande, enarmad fas 2-studie som genomförs vid flera center och som utvärderar säkerheten och effekten hos melflufen i kombination med dexametason i patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom. Studien omfattade 157 svårbehandlade patienter som genomgått fler än 2 tidigare behandlingslinjer med immunmodulerande läkemedel och proteasomhämmare, samt var refraktära mot pomalidomid och/eller daratumumab.

Patienter som inte hjälpts av behandling med lenalidomid och proteasomhämmare och som är refraktära mot pomalidomid och/eller daratumumab har begränsade eller inga behandlingsalternativ kvar. Introduktionen av en ny läkemedelskandidat och en ny kategori av behandling kan innebära ett potentiellt viktigt behandlingsalternativ.

De kompletta resultaten från den registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON presenterades på European Hematology Associations konferens i juni 2020. HORIZON-studien påbörjades under första kvartalet 2017.