Ersättning

Ersättning till styrelse

Årsstämman 2022 fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med tre komponenter där grundarvodet motsvarar ett värde om 2 250 000 kronor, arbete i utskott samt reseersättning motsvarar ett värde om 607 500 kronor och aktierätter ett värde om 1 950 000 kronor. Total ersättning motsvarar ett värde om 4 807 500 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Arvodet för ordinarie styrelsearbete (exklusive arbete inom utskott och reseersättning) för tiden intill slutet av årsstämman 2024 motsvarar ett värde om totalt 4 200 000 kronor. Utöver arvodet ovan för ordinarie styrelsearbete ska varje styrelseledamot bosatt i USA erhålla ett extra arvode om 100 000 kronor och att varje styrelseledamot bosatt i Europa, men utanför Norden, ska erhålla ett extra arvode om 50 000 kronor.

Namn Befattning i styrelse Landstillägg Revisionsutskott Ersättningsutskott Vetenskapligt utskott
Per Wold-Olsen Ordförande EU Ledamot Ordförande
Cecilia Daun-Wennborg Ledamot Ordförande
Per Samuelsson Ledamot Ledamot Ledamot
Ulf Jungnelius Ledamot EU Ledamot
Brian Stuglik Ledamot US Ledamot Ledamot
Jennifer Jackson Ledamot US Ordförande

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman besluta om riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag till bolagstämman. Vid bolagsstämman 2023 antogs riktlinjer med huvudsakligen följande innehåll.

Dessa riktlinjer omfattar VD och övriga ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2023.

En framgångsrik implementering av Oncopeptides affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Oncopeptides utgångspunkt är att ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. För att undvika att Oncopeptides ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande ska det finnas en grundläggande balans mellan fast och rörlig ersättning.

Ersättning till ledande befattningshavare ska bestämmas i enlighet med Oncopeptides ersättningspolicy, vilken antas årligen av styrelsen och utgör tillägg till riktlinjerna.

Dessutom kan Oncopeptides årsstämma om så beslutas lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie-och aktiekursrelaterade ersättningar. I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. De har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Programmen omfattar ledning, styrelse, grundare och övrig personal.

Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats. Varje ledande befattningshavare kan därutöver, från tid till annan, erbjudas rörlig lön (bonus) att utgå kontant. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller ickefinansiella. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Oncopeptides affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där befattningshavarna stadigvarande är bosatta. Icke-monetära förmåner ska underlätta de ledande befattningshavarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden.

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst nio månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen under uppsägningstiden för verkställande direktören och sex månader för övriga ledande befattningshavare.

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Styrelsen ska inför varje årsstämma överväga om ytterligare aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämma eller inte.

Det är bolagsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram. Incitamentsprogram ska bidra till långsiktig värdetillväxt. Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämma enligt reglerna i 16 kapitlet aktiebolagslagen omfattas inte av dessa riktlinjer i den mån bolagsstämma har eller kommer att fatta sådana beslut.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Koncernens incitamentsprogram syftar till att skapa ett långsiktigt engagemang i Oncopeptides, skapa möjligheter att attrahera och behålla kompetens samt leverera ett långsiktigt aktieägarvärde. Deltagarna tilldelas optioner som endast blir intjänade om vissa prestationskrav är uppfyllda. Deltagande i ett program beslutas av styrelsen och ingen individ har kontraktsenlig rätt att delta i planen eller få några garanterade förmåner.

Oncopeptides har för närvarande nio aktiva program som omfattar företagets ledning, vissa styrelseledamöter, grundare och personal. Under 2017 infördes incitamentsprogrammet ”Co-worker LTIP 2017”. Vid årsstämman 2018 infördes incitamentsprogrammet; ”Co-worker LTIP 2018” Vid årsstämman 2019 beslutades om att införa incitamentsprogrammet; ”Co-worker LTIP 2019”. Vid årsstämman 2020 beslutades om att införa programmet ”Board LTIP 2020”. Vid årsstämman 2021 beslutades om att införa incitamentsprogrammen ”Co-worker LTIP 2021” samt ”Board LTIP 2021”. Vid årsstämman 2022 beslutades om att införa incitamentsprogrammen “Co-worker LTIP 2022” samt “Board SHP 2022”. Vid årsstämman 2023 beslutades om att införa incitamentsprogrammen “Board SHP 2023”.

Nedan följer en kortfattad redogörelse över de olika programmen. För mer information kring dessa program se not 26 i årsredovisningen 2022 och protokoll från årsstämman 2023.

Co-worker LTIP 2017

Optionerna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Optionerna har en treårig intjäningsperiod räknat från tilldelningsdagen, förutsatt, med sedvanliga undantag, att deltagaren fortfarande är anställd av/fortfarande tillhandahåller tjänster till Oncopeptides. När optionerna är intjänade kan de lösas in under en fyraårsperiod.

Varje intjänad option ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i bolaget till ett i förväg bestämt pris. Priset per aktie ska motsvara en vägd genomsnittskurs som företagets aktier handlas för på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagarna som föregår tilldelningsdagen.

Co-worker LTIP 2018

Optionerna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Optionerna har en treårig intjäningsperiod räknat från tilldelningsdagen, förutsatt, med sedvanliga undantag, att deltagaren fortfarande är anställd av/fortfarande tillhandahåller tjänster till Oncopeptides. När optionerna är intjänade kan de lösas in under en fyraårsperiod.

Varje intjänad option ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i bolaget till ett i förväg bestämt pris. Priset per aktie ska motsvara en vägd genomsnittskurs som företagets aktier handlas för på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagarna som föregår tilldelningsdagen.

Co-worker LTIP 2019

Optionerna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Optionerna har en treårig intjäningsperiod räknat från tilldelningsdagen, förutsatt, med sedvanliga undantag, att deltagaren fortfarande är anställd av/fortfarande tillhandahåller tjänster till Oncopeptides. När optionerna är intjänade kan de lösas in under en fyraårsperiod.

Varje intjänad option ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i bolaget till ett i förväg bestämt pris. Priset per aktie ska motsvara en vägd genomsnittskurs som företagets aktier handlas för på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagarna som föregår tilldelningsdagen.

Co-worker LTIP 2021

Aktierätterna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Aktierätterna har en treårig intjäningsperiod räknat från tilldelningsdagen, förutsatt, med sedvanliga undantag, att deltagaren fortfarande är anställd av/fortfarande tillhandahåller tjänster till Oncopeptides. Aktierätterna är även föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av Oncopeptides aktiekurs under perioden från tilldelningsdagen till och med dagen före intjänandetidpunkten. Aktiekursens utveckling kommer att mätas som den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie 10 handelsdagar omedelbart före tilldelningsdagen och 10 handelsdagar omedelbart före intjänandetidpunkten. Om Oncopeptides aktiekurs därvid har ökat med mer än 60 procent ska 100 procent av aktierätterna ha intjänats, och om aktiekursen har ökat med 20 procent ska 33 procent av aktierätterna ha intjänats. I händelse av en ökning av aktiekursen med mellan 20 och 60 procent kommer intjäning att ske linjärt. Om aktiekursen ökat med mindre än 20 procent sker ingen intjäning. Varje tids- och prestationsbaserat intjänad aktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i Oncopeptides. Aktier på intjänade Aktierätter ska tilldelas så snart praktisk möjligt efter Intjänandetidpunkten efter beslut av styrelsen. Den tidigaste tidpunkt vid vilken aktier på intjänade Aktierätter kan levereras är dagen efter intjänandetidpunkten.

Co-worker LTIP 2022

Programmet är aktierelaterat och riktar sig till anställda och konsulter i Bolaget. Aktierätterna intjänas efter tre år under perioden från dagen för tilldelning till och med tredje årsdagen från tilldelningsdagen. Aktierätterna är föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av Oncopeptides aktiekurs från och med tilldelningsdagen till och intjänandetidpunkten. Aktiekursens utveckling kommer att mätas baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar omedelbart före tilldelningsdagen och 10 handelsdagar omedelbart före intjänandetidpunkten. Om Oncopeptides aktiekurs därvid har ökat med mer än 60 procent ska 100 procent av aktierätterna intjänas, och om aktiekursen har ökat med 20 procent ska 33 procent av aktierätterna intjänas. I händelse av en ökning av aktiekursen med mellan 20 och 60 procent kommer intjäning av aktierätterna ske linjärt. Vid en ökning av aktiekursen med mindre än 20 procent sker ingen intjäning. Totalt omfattar programmet högst 3 860 849 aktierätter. Varje intjänad aktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i Oncopeptides under förutsättning att innehavaren fortfarande är anställd i Oncopeptides vid relevanta intjänandetidpunkter. Årsstämman 2022 beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera högst 3 860 849 C-aktier för att tillförsäkra leverans av aktier under Co-worker LTIP 2022.

Board LTIP 2020

Aktierätterna har tilldelats deltagarna vederlagsfritt. Aktierätterna intjänas tidsmässigt över cirka tre år fram till det som infaller tidigast av årsstämman 2023 eller 1 juni 2023, med en tredjedel per år under tidsperioden från en årsstämma till dagen omedelbart före nästa årsstämma eller intjänandetidpunkten. Aktierätterna är även föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av Oncopeptides aktiekurs under perioden från tilldelningsdagen till och med dagen före intjänandetidpunkten. Aktiekursens utveckling kommer att mätas som den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie 10 handelsdagar omedelbart efter tilldelningsdagen och 10 handelsdagar omedelbart före intjänandetidpunkten. Om Oncopeptides aktiekurs därvid har ökat med mer än 60 procent ska 100 procent av aktierätterna ha intjänats, och om aktiekursen har ökat med 20 procent ska 33 procent av aktierätterna ha intjänats. I händelse av en ökning av aktiekursen med mellan 20 och 60 procent kommer intjäning att ske linjärt. Om aktiekursen ökat med mindre än 20 procent sker ingen intjäning. Varje tids- och prestationsbaserat intjänad aktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i Oncopeptides. Intjänade aktierätter kan utnyttjas tidigast dagen efter intjänandetidpunkten.

Board LTIP 2021

Aktierätterna har tilldelats deltagarna vederlagsfritt. Aktierätterna intjänas tidsmässigt över cirka tre år fram till det som infaller tidigast av årsstämman 2024 eller 1 juni 2024, med en tredjedel per år under tidsperioden från en årsstämma till dagen omedelbart före nästa årsstämma eller intjänandetidpunkten. Aktierätterna är även föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av Oncopeptides aktiekurs under perioden från tilldelningsdagen till och med dagen före intjänandetidpunkten. Aktiekursens utveckling kommer att mätas som den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie 10 handelsdagar omedelbart före tilldelningsdagen och 10 handelsdagar omedelbart före intjänandetidpunkten. Om Oncopeptides aktiekurs därvid har ökat med mer än 60 procent ska 100 procent av aktierätterna ha intjänats, och om aktiekursen har ökat med 20 procent ska 33 procent av aktierätterna ha intjänats. I händelse av en ökning av aktiekursen med mellan 20 och 60 procent kommer intjäning att ske linjärt. Om aktiekursen ökat med mindre än 20 procent sker ingen intjäning. Varje tids- och prestationsbaserat intjänad aktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i Oncopeptides. Intjänade aktierätter utnyttjas automatiskt dagen efter intjänandetidpunkten.

Board SHP 2022

Programmet är aktierelaterat och riktar sig till huvudaktieägaroberoende styrelseledamöter i Oncopeptides. Totalt omfattar programmet högst 245 000 aktierätter och antalet aktierätter som ska tilldelas varje deltagare ska motsvara en viss summa (750 000 SEK till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till envar av övriga huvudaktieägaroberoende styrelseledamöter) vilket motsvarar 50 procent av arvodet för ordinarie styrelsearbete för respektive representant dividerat med den volymvägda genomsnittskursen för Oncopeptides aktie på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar före tilldelningsdagen. Aktierätterna intjänas efter cirka ett år (motsvarande ett mandatår som styrelseledamot), motsvarande fram till det som infaller tidigast av dagen före (i) årsstämman 2023 eller (ii) 1 juli 2023 under förutsättning att deltagaren fortfarande är styrelseledamot i Oncopeptides den dagen. Varje intjänad aktierätt ger rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i Oncopeptides. Leverans av aktier till deltagarna är hedgat av C-aktier som innehas av Oncopeptides.

Board SHP 2023

Programmet är aktierelaterat och riktar sig till huvudaktieägaroberoende styrelseledamöter i Oncopeptides. Totalt omfattar programmet högst 245 000 aktierätter och antalet aktierätter som ska tilldelas varje deltagare ska motsvara en viss summa (750 000 SEK till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till envar av övriga huvudaktieägaroberoende styrelseledamöter) vilket motsvarar 50 procent av arvodet för ordinarie styrelsearbete för respektive representant dividerat med den volymvägda genomsnittskursen för Oncopeptides aktie på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar före tilldelningsdagen. Aktierätterna intjänas efter cirka ett år (motsvarande ett mandatår som styrelseledamot), motsvarande fram till det som infaller tidigast av dagen före (i) årsstämman 2024 eller (ii) 1 juli 2024 under förutsättning att deltagaren fortfarande är styrelseledamot i Oncopeptides den dagen. Varje intjänad aktierätt ger rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i Oncopeptides. Leverans av aktier till deltagarna är hedgat av C-aktier som innehas av Oncopeptides.