Pipeline

Oncopeptides är ett forsknings- och datadrivet bolag. Vi är innovativa, nyfikna och angelägna om att ge patienter med hematologiska sjukdomar tillgång till innovativa behandlingar. Vi känner en stor passion för att göra skillnad för patienter som verkligen behöver bättre behandlingsmöjligheter.

Oncopeptides utvecklar innovativa läkemedelskandidater för svårbehandlade cancerformer. Utvecklingen bygger på våra två unika teknologiplattformar för peptidlänkade läkemedel (PDC) samt för små polypeptidbaserade NK-celler (SPiKE), och gör det möjligt för oss att bygga en robust pipeline med potential att expandera till nya indikationer.

Två unika teknologiplattformar

PDC – En unik innovation

the Peptide Drug Conjugate, PDC, platform
PDC-baserade substanser har satts samman för att möjliggöra en effektiv distribution, ett brett terapeutiskt fönster, samt en optimerad risk-nyttaprofil. PDC har designats runt två komponenter: en peptidbärare och ett alkylerande cellgift. PDC-substanserna är fettlösliga vilket möjliggör en snabb distribution in i cellen. Peptidbäraren utnyttjar den förhöjda metabolismen hos cancerceller för att hydrolysera PDC till aktiva vattenlösliga metaboliter. Detta leder till en anrikning i cancerceller.

Mer information om PDC-plattformen

SPiKE teknologiplattform

The SPiKE Technology Platform
Denna forskning utnyttjar immunsystemet för att bekämpa cancer. Det har utvecklats från den T-cell baserade immunonkologin, med CAR-T cellsterapi och bispecifika antikroppar till att utnyttja naturliga mördarceller, så kallade NK celler. Detta har potentialen att minska risken för dos-begränsande biverkningar så som cytokinfrisättningssyndrom  och nervsystemsrelaterade biverkningar, med bibehållen behandlingseffekt, även vid återfall efter tidigare behandling med T-cells medierad behandling.   Oncopeptides har utvecklat en patentskyddad teknologiplattform för små, polypeptidbaserade NK-stimulerare, SPiKE.

Mer information om SPiKE-plattformen