Socialt ansvar

Oncopeptides tar sin roll och sitt ansvar i samhället på stort allvar. Vi strävar efter att bidra positivt i de lokala sammanhang där vi verkar och uppmuntrar medarbetare, leverantörer och andra intressenter att göra detsamma.

Vår uppförandekod ger oss riktlinjer för hur medarbetare förväntas agera på en daglig basis. Koden används i vårt dagliga arbete och är integrerad med våra kärnvärden och övergripande företagskultur.

Vi är ett värderingsstyrt bolag och är övertygade om att vår kultur bidrar till att bygga förtroende och engagemang såväl internt som i samhället. Våra kärnvärden utvecklades och förankrades genom medarbetarundersökningar och workshops som involverade varje medarbetare i bolaget.

Läs mer om våra kärnvärden här.

Vårt förhållningssätt till socialt ansvar

Som ett biotechbolag inriktat på att förbättra patienters liv och livskvalitet så är välbefinnandet hos våra medarbetare och andra relevanta intressenter kärnan i vårt arbete med socialt ansvarstagande, vilket ligger helt i linje med SDG 3.

Vi genomför medarbetarundersökningar för att kartlägga hur våra medarbetare mår och hur nöjda de är med sitt arbete. Resultaten från dessa hjälper oss att förbättra våra medarbetares engagemang och behålla nyckelkompetens

Vi anser att mångfald, inkludering och jämlikhet är nyckelfaktorer för en stimulerande arbetsmiljö och framgångsrik verksamhet. Vi verkar i en global miljö med kunder, leverantörer och andra intressenter med olika bakgrunder. Bolaget har en mångfald av medarbetare när det gäller nationalitet, bakgrund och ålder. Vi har också en bra könsbalans mellan kvinnor och män i organisationen och en jämställd ledningsgrupp. År 2022 utnämndes Oncopeptides till ett av Sveriges mest jämställda företag bland de noterade bolagen i Sverige, av Allbright Foundation.

Sociala frågor inom verksamheten

Medarbetare har tillgång till alla policys genom plattformen Veeva, som också fungerar som plattform för att introducera nya medarbetare. Vårt visselblåsarsystem för att rapportera om incidenter gällande oetiskt uppförande på arbetsplatsen finns också i Veeva. Eventuella inrapporterade incidenter tas omhand omedelbart.

Det är viktigt att vi kan erbjuda attraktiva karriärmöjligheter. Vår förmåga att attrahera, behålla och utveckla talangfulla medarbetare förblir en mycket viktig faktor för bolaget.

Vi engagerar oss i sammanhang som har relation till vår verksamhet och som ligger oss varmt om hjärtat.  Under hösten 2022 bidrog vi aktivt till en vandring på Kungsleden, som arrangerades av ”Moving Mountains for Multiple Myeloma”, ett samarbete mellan Multiple Myeloma Research Foundation och CURE Media Group, för att samla in resurser till forskning, skapa kännedom om multipelt myelom och inge hopp hos myelompatienter.

Moving Mountains for Multiple Myeloma - Sweden