Styrelsens arbete

Styrelsen är efter bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ. Det är styrelsen som ska svara för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter till exempel genom att fastställa mål och strategi, säkerställa rutiner och system för uppföljning av de fastslagna målen, fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation samt utvärdera den operativa ledningen.

Det är vidare styrelsens ansvar att säkerställa att korrekt information ges till Bolagets intressenter, att Bolaget följer lagar och regler samt att Bolaget tar fram och implementerar interna policys och etiska riktlinjer. Styrelsen utser även Bolagets VD och fastställer lön och annan ersättning till denne utifrån de riktlinjer som stämman antagit.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Enligt Oncopeptides bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sex ledamöter som valdes av årsstämman i maj 2024.

Samtliga ledamöter är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Namn Befattning i styrelsen Styrelse- ledamot sedan Oberoende i förhållande till Innehav i Oncopeptides (1)
Bolaget och dess ledning Större aktieägare AK O AR
Per Wold-Olsen Ordförande 2018 Ja Ja 908 565 17 226 256 638
Brian Stuglik Ledamot 2018 Ja Ja 6 893 145 947
Cecilia Daun Wennborg Ledamot 2017 Ja Ja 27 532 6 893 102 655
Jennifer Jackson Ledamot 2018 Ja Nej 6 894 102 655
Per Samuelsson Ledamot 2012 Ja Nej
Ulf Jungnelius Ledamot 2011 Ja Ja 57 750 6 894 102 655
(1) Avser eget innehav samt närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier (”AK”), optioner (”O”) och aktierätter (”AR”). Varje option eller aktierätt berättigar till 1,28 aktier enligt fastställda villkor. För villkor, se under Bolagsstyrning/Ersättning.
Senast uppdaterad 20 juni 2024.

 

Enligt Koden ska majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vid avgörandet av om en ledamot är oberoende eller inte ska en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter som kan anledning att ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till Bolaget eller bolagsledningen.

Enligt Koden ska vidare minst två av de ledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen också vara oberoende i förhållande till större aktieägare. Med större aktieägare avses aktieägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget. För att avgöra en ledamots oberoende ska omfattningen av styrelseledamotens direkta och indirekta relationer med den större ägaren vägas in i bedömningen. En styrelseledamot som är anställd eller styrelseledamot i ett företag som är en större ägare anses inte vara oberoende.

Styrelsens ledamöter samt styrelsens bedömning avseende ledamöternas oberoende i förhållande dels till Bolaget och dess ledning, dels till större aktieägare presenteras under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Som framgår gör styrelsen bedömningen att Bolaget uppfyller Kodens krav avseende oberoende.

Styrelsemöten

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter, beslutsordning inom Bolaget, styrelsens mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD:n.

Instruktion avseende ekonomisk rapportering och VD-instruktion fastställs också i samband med det konstituerande styrelsemötet. Styrelsens arbete bedrivs också utifrån en årlig föredragningsplan, som tillgodoser styrelsens behov av information.

Styrelseordföranden och VD:n har vid sidan av styrelsemötena en löpande dialog kring förvaltningen av Bolaget. Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad årsplan och ska mellan varje årsstämma hålla minst fem ordinarie styrelsemöten. Utöver dessa möten kan extra möten arrangeras för behandling av frågor som inte kan hänskjutas till något av de ordinarie mötena.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande har till uppgift att leda styrelsens arbete samt att tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska genom kontakter med VD:n följa utvecklingen i Bolaget samt tillse att styrelsens ledamöter genom VD:ns försorg fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa Bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling. Ordföranden ska vidare samråda med VD:n i strategiska frågor samt kontrollera att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt. Styrelseordföranden ansvarar för kontakter med aktieägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen. Ordföranden deltar inte i det operativa arbetet inom Bolaget, och ingår inte heller i bolagsledningen.