Styrningsstruktur

Oncopeptides bolagsstyrning har före noteringen på Nasdaq Stockholm styrts av aktiebolagslagen (2005:551), årsredovisningslagen (1995:1554) och andra tillämpliga lagar och regler, Bolagets bolagsordning samt interna styrdokument. De interna styrdokumenten omfattar främst styrelsens arbetsordning, VD-instruktion samt instruktion för ekonomisk rapportering.

Vidare har Oncopeptides också ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer och ger vägledning i Bolagets verksamhet samt för dess medarbetare. Efter noteringen på Nasdaq Stockholm baseras bolagsstyrningen även på Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), god sed på aktiemarknaden samt andra tillämpliga regler och rekommendationer. Bolag som tillämpar Koden är inte skyldiga att vid varje tillfälle följa varje regel i Koden. Om Bolaget finner att en viss regel inte passar med hänsyn till Bolagets särskilda omständigheter kan Bolaget välja en alternativ lösning, under förutsatt att Bolaget då tydligt redovisar avvikelsen och den alternativa lösningen samt ger en motivering till valet av den alternativa lösningen (allt enligt principen ”följ eller förklara”). Oncopeptides avser att tillämpa Koden utan avvikelse från och med den dag då Bolagets aktier noteras på Nasdaq Stockholm.

Bilden nedan ger en översiktlig bild av Oncopeptides bolagsstyrningsstruktur.

Figur som visar en översikt av Oncopeptides styrningsstruktur.