Bolagsstyrning

Oncopeptides har ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer och ger vägledning i Bolagets verksamhet samt för dess medarbetare. Interna styrdokument omfattar styrelsens arbetsordning, vd-instruktion samt instruktion för ekonomisk rapportering.

Bolagsstyrningsrapporter

Se vår lista av bolagsstyrningsrapporter.

Läs mer

Styrningsstruktur

Oncopeptides bolagsstyrning har före noteringen på Nasdaq Stockholm styrts av aktiebolagslagen (2005:551), årsredovisningslagen (1995:1554) och andra tillämpliga lagar och regler, Bolagets bolagsordning samt interna styrdokument. De interna styrdokumenten omfattar främst styrelsens arbetsordning, vd-instruktion samt instruktion för ekonomisk rapportering.

Läs mer

Styrelse

Styrelsen är efter bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ. Det är styrelsen som ska svara för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter till exempel genom att fastställa mål och strategi, säkerställa rutiner och system för uppföljning av de fastslagna målen, fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation samt utvärdera den operativa ledningen.

Läs mer