SPiKE teknologiplattform

Denna forskning utnyttjar immunsystemet för att bekämpa cancer. Det har utvecklats från den T-cell baserade immunonkologin, med CAR-T cellsterapi och bispecifika antikroppar till att utnyttja naturliga mördarceller, så kallade NK celler. Detta har potentialen att minska risken för dos-begränsande biverkningar så som cytokinfrisättningssyndrom  och nervsystemsrelaterade biverkningar, med bibehållen behandlingseffekt, även vid återfall efter tidigare behandling med T-cells medierad behandling. Oncopeptides har utvecklat en patentskyddad teknologiplattform för små, polypeptidbaserade NK-stimulerare, SPiKE.

SPiKEs är designade att binda både NK celler och specifika målproteiner på cancerceller. SPiKEs inducerar ett potent NK cells medierat dödande av cancerceller som är strikt beroende av närvaro av målproteinet på cancercellen. SPiKEs är relativt små, vilket hjälper till att skapa en kompakt interaktion mellan NK cellen och cancercellen, ge en gynnsam vävnads distribution samt ge möjlighet att modulera exponeringen så att immunförsvarets funktion bibehålls genom att tillåta perioder av vila/icke-aktivering.

Potentialen för SPiKE platformen är under preklinisk utvärdering, både för solida tumörer och hematologiska maligniteter.

I september 2022 erhöll bolaget ett forskningsanslag från Vinnova för att bekräfta det prekliniska konceptet för behandling av multipelt myelom med en syntetiskt framställd SPiKE.

The SPiKE Technology Platform

Projektet har fått ett ekonomiskt bidrag från Eurostars 3-programmet, det samfinansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram ”Horizon Europe” och drivs av ett internationellt forskningskonsortium. Detta består av Department of Cancer Immunology vid Oslo Universitetssjukhus, Norge, Pharmatest Services Ltd i Turku, Finland, och Oncopeptides, tillsammans med samarbetspartnern Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH) där teknologin har sitt ursprung.

Image saying "Co-funded by the European Union"