Ansvar för miljön

På Oncopeptides strävar vi ständigt efter att minimera miljöpåverkan från vår egen och våra leverantörers verksamhet. I vår miljöpolicy, som antogs 2017 och som alla medarbetare förväntas efterleva, framhåller vi att miljöpåverkan ska ingå i bolagets beslutsprocesser och att våra produkter inte får förbruka mer naturresurser än nödvändigt. Vi strävar efter att förebygga föroreningar, minska koldioxidutsläppen och arbetar aktivt för att minimera vårt avfall samt vår energi- och vattenförbrukning.

Vi kommer att fortsätta öka öppenheten när det gäller våra miljöinitiativ och resultat. Vi kommer fortsätta att uppmuntra våra leverantörer och kontraktstillverkare att anpassa sig till vår standard när det gäller miljö och öppenhet genom avtalsförpliktelser och leverantörsavtal. Slutligen kommer vi, både på bolagsnivå och individnivå, fortsätta fatta beslut som minimerar vår miljöpåverkan.

Vårt miljöansvar

Behovet av brådskande åtgärder för att vända de negativa konsekvenserna på klimatet är stort och vi behöver snabba på vårt arbete för att minska miljöpåverkan. Dessutom kommer miljöfrågor sannolikt att få ökad betydelse för oss som kommersiellt bolag och kan också bli en konkurrensfördel.

I vår leveranskedja fortsätter vi att arbeta med kontraktstillverkare, CMOer (Contract Manufacturing Organizations), för att förbättra deras hantering av miljöpåverkan och granskar leverantörer innan vi arbetar med dem. Vi fokuserar därför på leverantörer som är baserade i länder som tillämpar regelverk med samma höga standarder som de vi har i Sverige.

Vi har begränsat vårt flygande i stor utsträckning och det kommer vi att fortsätta med. Om medarbetare i framtiden flyger i tjänsten kommer de att uppmuntras att se till att resan är absolut nödvändig och har ett syfte. På lokal nivå uppmuntras alla medarbetare att i möjligaste mån använda kollektivtrafik.

Miljöarbete i vår verksamhet

Oncopeptides verkar i en starkt reglerad bransch, där miljöpåverkan kontrolleras noggrant. Vi fortsätter att förbättra kunskaperna om vårt miljöavtryck för att ytterligare minska belastningen.

Vårt högteknologiska laboratorium för läkemedelsutveckling i Stockholm, som togs i full drift i september 2020, är i princip ett slutet system med praktiskt taget obefintlig påverkan på den lokala miljön. Precis som för alla moderna laboratorier i starkt reglerade geografiska områden som EU, kontrolleras kemikalie- och avfallshantering mycket noggrant. En stor del av bolagets miljöpåverkan kommer från våra produkter. Därför inriktar vi oss särskilt på våra underleverantörer och väljer kontraktstillverkare, CMO (Contract Manufacturing Organisations) och andra leverantörer som är baserade i länder som tillämpar regelverk med hög standard. Vårt skyddsombud utför regelbundna kontroller för att trygga medarbetarnas säkerhet och se till att miljöstandarder upprätthålls.

Efter pandemin har vi anammat en mer flexibel inställning till arbete hemifrån. När färre medarbetare pendlar till och från arbetsplatsen minskar utsläppen.

Oncopeptides staff at the Solna Lab