PORT

Figur som visar en överblick av PORT-studien

Fas 2-studien PORT är en öppen, randomiserad cross-over-studie som jämför farmakokinetik, säkerhet och tolerabilitet för perifer eller central intravenös administrering av melflufen i kombination med dexametason i patienter med relapserande refraktärt multipelt myelom som hade fått minst två linjer av tidigare behandling och var refraktära mot en proteasomhämmare och ett immunmodulerande läkemedel.

Studien var färdigrekryterad i april 2021 och övergripande resultat presenterades under Q3 2021. Studien avslutades i januari 2022 under långtidsuppföljning.