Grundare

Bland Oncopeptides AB (publ):s grundare ingår ledande svenska forskare inom analytisk kemi, klinisk farmakologi och onkologi, samtliga är välmeriterade forskare internationellt.

Grundarna har publicerat artiklar i mer än 770 vetenskapliga publikationer, huvudsakligen inom områdena onkologi, cellbiologi och farmakologi.

Hans Ehrsson

MD

Hans Ehrsson var professor i analytisk farmaceutisk kemi vid institutionen för onkologi-patologi på Karolinska Institutet. Dessförinnan var han professor i analytisk farmaceutisk kemi vid Uppsala universitet mellan 1984 och 2001. Huvudfokus för Ehrssons forskning har varit på bioanalys, farmakokinetik och metabolism hos alkylerande och platinabaserade cancerläkemedel.

Han har publicerat över 100 vetenskapliga publikationer.

Kristina Luthman

PhD, professor i läkemedelskemi vid Göteborgs universitet

Kristina Luthmans forskning har fokus på design och syntes av peptidaser och peptidomimetika med olika biologiska aktiviteter, till exempel cytotoxiska aktiviteter. Ett annat forskningsintresse är identifiering av molekylära egenskaper som är viktiga för läkemedelstransport genom biologiska membran.

Hon har publicerat fler än 97 vetenskapliga publikationer och har fem patentansökningar.

Joachim Gullbo

MD, PhD, MSc Pharm, docent i experimentell klinisk farmakologi

Joachim Gullbo har en vetenskaplig bakgrund inom utveckling och utvärdering av läkemedel mot cancer, från preklinisk forskning s.k. lead identifiering och in vitro-analyser till toxikologi och proof-of-concept studier i djurmodeller och kliniska prövningar.

Han är medförfattare till fler än 75 vetenskapliga publikationer inom cancerområdet, och har handlett två doktorander som arbetar med alkylerande peptidaser.

Dr. Gullbo har klinisk specialistutbildning i klinisk farmakologi och onkologi och var tidigare chef för onkologi vid Uppsala Universitetssjukhus. Han är för närvarande utsedd till Medical Monitor på Theradex Oncology i Princeton, USA. Dr. Gullbo är vetenskaplig rådgivare till Oncopeptides.

Peter Nygren

MD, PhD, professor i onkologi vid Akademiska sjukhuset och överläkare vid onkologiska kliniken på Akademiska sjukhuset, Uppsala

Peter Nygren har en vetenskaplig bakgrund inom cellbiologi och är forskare inom klinisk onkologi med inriktning på gastrointestinal cancer. Hans forskning är inriktad på predikativa test för cancerläkemedel och utveckling av nya läkemedel.

Han var tidigare medicinsk chef för enheten för kliniska prövningar vid den onkologiska avdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, samt var biträdande vetenskaplig sekreterare på Cancerfonden under sex år.

Han har publicerat cirka 140 vetenskapliga publikationer inom cancerområdet och har tre års erfarenhet av regulatoriska frågor genom utvärdering av nya cancerläkemedel på Läkemedelsverket.

Rolf Larsson

MD, PhD, professor i klinisk farmakologi vid Akademiska sjukhuset och överläkare i klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Rolf Larsson har en bakgrund inom medicinsk cellbiologi och är forskare inom klinisk farmakologi.

Han har publicerat mer än 250 vetenskapliga publikationer inom cancerområdet.

Prof. Larsson har under många år varit vetenskaplig sekreterare i den regionala etiska kommittén och är för närvarande platschef för SciLifeLab´s läkemedelsforskning och utvecklingsplattform i Stockholm.

Han är vice ordförande i styrelsen för forskning och utveckling, som representerar laboratorierna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Rolf Lewensohn

MD, PhD, professor i onkologi vid Karolinska Institutet

Rolf Lewensohn är seniorkonsult vid Karolinska universitetssjukhusets onkologiska klinik samt chef för Karolinska Clinical Biomics Centre.

Prof. Lewensohn har en vetenskaplig bakgrund inom DNA-reparation och apoptossignalering med sikte på cancer och cancerbehandling.

Han har publicerat 110 vetenskapliga publikationer inom cancerområdet och är ledamot i flera forskningsnämnder i bidragsgivande organisationer, bland annat Cancerfonden, Cancerföreningen i Stockholm och Konung Gustaf V:s Jubileumsfond.