Vår strategi framåt

Marknadsgodkännandet för Pepaxti i Europa är grunden för Oncopeptides strategi och gör det möjligt för oss att ge patienter med multipelt myelom tillgång till ett innovativt läkemedel som kan minska behandlingsbördan och förbättra livskvaliteten. Utöver den europeiska försäljningen har Oncopeptides ett antal värdedrivare i nästa steg som ska driva företaget in i framtiden: försäljning av Pepaxti utanför Europa samt bolagets innovationspipeline.

En växande andel av patienterna med multipelt myelom är trippelklassrefraktära. Deras sjukdom har blivit resistent mot de tre största läkemedelsklasserna. Det finns ett tydligt medicinskt behov, främst hos äldre patienter som behöver tillgängliga behandlingar. Vår strategi baseras på fem pelare och stödjer bolagets övergripande vision att ingjuta hopp hos patienter genom vetenskap.

Finansiell disciplin

Vi strävar efter att säkerställa att bolaget har en långsiktigt uthållig kassa och eget kapital fram till dess att bolaget blir finansiellt självförsörjande. Utöver intäkter genom försäljning har vi också stort fokus på att optimera våra kostnader till insatser som skapar maximalt patient- och aktieägarvärde.

Lansering i Europa

Vi strävar efter att läkare och betalare ska föredra Pepaxti för äldre patienter med relapserande, refraktärt, multipelt myelom. Vi lanserar Pepaxti med ett patientfokuserat team, som är fast beslutna att bidra med ny vetenskap som gör nytta för rätt patienter. Teamet har ett stort nätverk, har gedigen vetenskaplig kompetens, gott affärsmannaskap och bidrar till ett betydande vetenskapligt genomslag.

Geografisk utvidgning

Vi genomför löpande analyser av marknadssituationen, och utvecklar vår strategi utifrån den. Utöver Europa är just nu Kina och Japan två av de mest sannolika marknaderna, och bolaget tittar just nu på möjligheterna att licensiera Pepaxti eller ett inleda partnerskap där.

Utveckling av forskningsportföljen

Vi strävar efter att driva på utvecklingen av läkemedelskandidater för svårbehandlade cancersjukdomar där det finns ett betydande medicinskt behov.

Läkemedelskandidaterna är baserade på den peptidlänkade läkemedelsplattformen, PDC, samt plattformen för NK-cellstimulerare, SPiKE. För SPiKE kommer det första kandidaturvalet ske tidigt under 2024 och för PDC är det första läkemedlet Pepaxti redan kommersialiserat medan nästa generations PDCer befinner sig på ett tidigt stadium.

Människor och kultur

Vi strävar efter att skapa engagemang och attraktionskraft genom vår vision och våra värderingar. Vi agerar med entreprenörsanda och är övertygade om att resan för att bygga ett starkt varumärke börjar internt. Vi strävar efter att attrahera, behålla och utveckla nyckeltalanger inom branschen.